ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG HÙNG ANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG ANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét Văn bản số 685/KHĐT-KTN ngày 15/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hồ sơ kèm theo của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh và ý kiến góp ý của cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 06/11/2015, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu dự án tại Khoản 2, Điều 1: Tận dụng các nguồn chất thải rắn công nghiệp (tro, xỉ, bùn rửa quặng bauxit cùng các loại xà bần xây dựng phế bỏ và đã được kiểm định, phân tích đó là các loại chất thải thông thường), các loại chất xơ của rác thải sinh hoạt trong khu vực để sản xuất các loại gạch ngói, cát nhân tạo, vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn. Tận dụng và tái sử dụng các loại mùn rác, bùn thải phế bỏ trong quá trình nạo vét các lòng hồ thủy lợi, du lịch để xử lý tách lọc mùn hữu cơ để sản xuất gạch không nung và một số sản phẩm cung cấp cho các cơ sở sản xuất phân vi sinh.

2. Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư tại Khoản 4, Điều 1:

Nhà máy sản xuất một số vật liệu xây dựng với quy mô công suất cụ thể như sau:

- Gạch không nung: 50-60 triệu viên/năm;

- Miếng bê tông lát đường; gạch terrazoo, gạch bê tông lát vỉa hè; đá xây dựng: 30 triệu viên/năm (miếng bê tông lát đường 6 triệu viên; gạch terrazoo, gạch bê tông lát vỉa hè 20 triệu viên; đá xây dựng 4 triệu viên);

- Cát nhân tạo (sản phẩm mới): 20.000 m3/năm;

- Sử dụng 15.000 tấn bùn thải/năm để sản xuất gạch không nung và nguyên liệu sản xuất phân vi sinh.

3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư tại Khoản 6, Điều 1: Tổng vốn đầu tư 29,5 tỷ đồng (hai mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng). Trong đó: vốn tự có, huy động của doanh nghiệp 21,5 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng 8 tỷ đồng.

4. Bổ sung nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 1, Điều 2: Trường hợp dự án có hoạt động thu gom và xử lý rác công nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 4, mục V về danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với thu nhập từ dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh (theo quy định tại điểm a Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

5. Bổ sung nội dung về tiền thuê đất tại Khoản 2, Điều 2: Trường hợp dự án có hoạt động thu gom và xử lý rác công nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP).

6. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Số hiệu 1403/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close