BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1410/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT, CỤ THỂ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THÓC, GẠO NHẬP KHO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 42/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng và Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/3/2009 của Bộ Tài chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chỉ tiêu chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ nhà nước năm 2011, cụ thể như sau:

1. Đối với thóc

a. Loại thóc nhập kho

Phân loại thóc quy định theo TCVN 8370:2010 Thóc tẻ, cụ thể như sau:

- Đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ, Cửu Long thóc nhập kho dự trữ theo nhóm hình hạt (theo chiều dài của gạo lật nguyên) là thóc hạt dài và hạt rất dài.

- Đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại, thóc nhập kho dự trữ theo nhóm hình hạt (theo chiều dài của gạo lật nguyên), gồm nhóm 2 nhóm: Nhóm thóc hạt dài, hạt rất dài và nhóm thóc hạt ngắn.

b. Chất lượng thóc nhập kho

Theo QCVN 11: 2010/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng.

2. Đối với gạo

a. Loại gạo nhập kho

Gạo 15 % tấm, loại hạt dài được xay xát từ thóc thu hoạch tại Nam Bộ năm 2011.

b. Chất lượng gạo nhập kho

Theo TCVN 5644: 2008 Gạo trắng – Yêu cầu kỹ thuật. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tỷ lệ tấm: Không lớn hơn 15 %;

- Tỷ lệ hạt vàng: Không lớn hơn 0,5 %;

- Mức xát, đánh bóng: Kỹ;

- Không có côn trùng sống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc nhập thóc, gạo dự trữ nhà nước năm 2011 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1410/QĐ-BTC năm 2011 hướng dẫn chỉ tiêu chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1410/QĐ-BTC Ngày ban hành 08/06/2011
Ngày có hiệu lực 08/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1410/QĐ-BTC năm 2011 hướng dẫn chỉ tiêu chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close