ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN LẬP ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRỤC CẢNH QUAN BẮC - NAM, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về hướng dẫn quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét Tờ trình số 2125/TTr-UBND ngày 04/4/2017 của UBND thành phố Đà Lạt và Văn bản số 89/SXD-QHKT ngày 01/6/2017 của Sở Xây dựng về việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán thiết kế đô thị trục cảnh quan Bắc - Nam, thành phố Đà Lạt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập đồ án thiết kế đô thị trục cảnh quan Bắc - Nam, thành phố Đà Lạt cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đà Lạt.

2. Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán: Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.

3. Vị trí và quy mô quy hoạch:

- Vị trí: tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, được bao gồm bởi các tuyến đường Mai Anh Đào, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyên Tử Lực và Khu Vườn hoa thành phố);

- Diện tích quy hoạch: 72,6 ha.

4. Mục tiêu quy hoạch:

- Triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014.

- Củng cố, bảo tồn hình ảnh không gian cảnh quan đặc trưng, khai thác tiềm năng vốn có và tăng tối đa hiệu quả sử dụng đất để tạo dựng không gian đô thị hiện đại có sức hấp dẫn và có bản sắc riêng của thành phố Đà Lạt. Đồng thời, phát triển các giá trị mới về cảnh quan tại khu vực các nhánh suối, chuỗi hồ và các địa danh trong thành phố Đà Lạt.

- Hình thành cấu trúc mạng lưới xanh phát triển theo một nguyên tắc hợp lý; kết nối từ những công viên chuyên đề, công viên lớn của đô thị đến công viên khu phố với các công trình công cộng và các địa danh du lịch kết hợp với mạng lưới nhánh suối, mặt nước và cảnh quan thiên nhiên vốn có tạo thành hệ thống không gian mở thân thiện với con người, tăng chất lượng sống và đa dạng các mục đích sử dụng để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, phát triển kinh tế đô thị, tăng trưởng nông nghiệp - du lịch.

- Thiết lập hệ thống công cụ hướng dẫn, kiểm soát đáp ứng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan và thu hút đầu tư xây dựng.

5. Nhiệm vụ, nội dung quy hoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch theo Khoản 2 văn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán thiết kế đô thị số 89/SXD-QHKT ngày 01/6/2017 của Sở Xây dựng và các quy định hiện hành về quy hoạch, thiết kế đô thị.

6. Tổng dự toán: 1.904.978.000 đồng (Một tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

82.153.000 đồng.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch:

1.157.957.000 đồng.

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:

14.937.000 đồng.

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

70.474.000 đồng.

- Chi phí quản lý quy hoạch:

66.263.000 đồng.

- Chi phí công bố quy hoạch (dự nguồn):

31.580.000 đồng.

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư (dự nguồn):

21.054.000 đồng.

- Chi phí khảo sát địa hình :

460.560.000 đồng.

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố Đà Lạt.

Điều 2.

1. Việc lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu và tuân thủ các quy định về điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân khi lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu của cơ quan thẩm định tại văn bản số 89/SXD-QHKT ngày 01/6/2017; chi phí công bố, lấy ý kiến về quy hoạch phải được lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện và căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu : VT, XD2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập đồ án thiết kế đô thị trục cảnh quan Bắc - Nam, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1411/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập đồ án thiết kế đô thị trục cảnh quan Bắc - Nam, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close