ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH TẠI KHỐI BÔNG HOA THUỘC DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN-THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QD-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND 27/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1136/QD-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiêu chí để lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho thuê mặt bằng tại khối Bông Hoa thuộc Dựa án Quảng trường Lâm Viên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1420/TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền cho thuê mặt bằng kinh doanh (bao gồm đơn giá thuê đất và đơn giá thuê công trình trên đất) tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên-thành phố Đà Lạt, với các nội dung như sau:

1. Vị trí: Thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên, Phường 10, thành phố Đà Lạt.

2. Diện tích mặt bằng: 1.206 m2.

3. Đơn giá khởi điểm: 318.233 đồng/m2/năm (ba trăm mười tám ngàn, hai trăm ba mươi ba đồng trên một mét vuông trên một năm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt có trách nhiệm:

1. Căn cứ đơn giá phê duyệt tại điều 1 Quyết định này thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đăng ký và tham gia đấu giá; đồng thời tổ chức bán đấu giá quyền cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên-thành phố Đà Lạt;

2. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá quyền cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên-thành phố Đà Lạt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TC, KT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên-thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1415/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên-thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close