ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020 và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 161/TTr-LĐTBXH ngày 13/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX (Đ78-VIC);
- Lưu: VT. Tr 05/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1418/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện công tác đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2, Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

4. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng ban triển khai, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên, tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh và thay mặt Trưởng ban trực tiếp điều hành các phiên họp Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền.

2. Tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo để kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương hướng, giải pháp, biện pháp cụ thể giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động và chính sách giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động của Trung ương, của tỉnh, của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành lập kế hoạch giải quyết việc làm, xây dựng chỉ tiêu tạo việc làm hàng năm và cả giai đoạn; lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách từ chương trình việc làm, dạy nghề hàng năm, vốn vay và giao chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm cho các huyện, thành phố Cà Mau trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban Chỉ đạo quản lý các chính sách, chương trình, dự án và địa bàn phụ trách theo sự phân công, cụ thể:

1. Phó Trưởng ban - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau

Trực tiếp tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho đối tượng chính sách vay vốn tại ngân hàng, hàng năm lập kế hoạch nhu cầu vay vốn của tỉnh gửi về Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, đảm bảo nguồn vốn vay theo chỉ tiêu Đề án đề ra giai đoạn 2018 - 2020. Thực hiện giải ngân và thu hồi nợ; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn của người vay.

Tăng cường huy động nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các nguồn vốn hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình, người lao động có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Địa bàn phân công phụ trách: Thành phố Cà Mau.

2. Các ủy viên

2.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau

Tăng cường tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thành viên xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án gắn với giải quyết việc làm.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện U Minh.

2.2. Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tuyên truyền nội dung, chính sách Đề án trong hệ thống hội, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực vận động mọi người dân tham gia để triển khai Đề án đạt hiệu quả.

2.3. Hội Nông dân tỉnh

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách Đề án trong hội viên, lực lượng lao động trong xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hội viên tự tạo việc làm tăng thu nhập cho bản thân và người lao động của địa phương.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Phú Tân.

2.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch triển khai Đề án, phổ biến tuyên truyền, vận động hội viên tham gia triển khai Đề án tại địa phương.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Cái Nước.

2.5. Tỉnh đoàn Cà Mau

Chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động; cần coi đây là một trong những giải pháp cơ bản của công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và vận động thanh niên tham gia học nghề; hướng dẫn thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm tạo điều kiện cho thanh niên lập thân lập nghiệp; tham gia giám sát tình hình thực hiện Đề án.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Thới Bình.

2.6. Liên đoàn Lao động tỉnh

Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan theo dõi tình hình lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện hợp đồng lao động. Hỗ trợ người lao động thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình làm việc ở nước ngoài.

2.7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai Đề án đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo triệu tập các cuộc họp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin liên quan đến Đề án theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban Chỉ đạo.

2.8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án và Tổ chuyên viên giúp việc trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và chế độ tài chính hiện hành.

2.9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp các sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức lồng ghép chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành liên quan tăng cường mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm cho lao động sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về địa phương.

2.10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho các đối tượng không thuộc diện chính sách vay vốn dưới hình thức tín chấp được Ủy ban nhân dân tỉnh bảo lãnh, đồng thời hướng dẫn cụ thể các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay với mức lãi thống nhất chung, các hoạt động cho vay đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục theo quy định.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Trần Văn Thời.

2.11. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án, nhất là các chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người lao động.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Ngọc Hiển.

2.12. Công an tỉnh

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, không để bị móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xấu; giáo dục người lao động chấp hành nghiêm pháp luật và không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật ở nước sở tại, làm ảnh hưởng đến công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ động phát hiện và xử lý những hành vi lợi dụng công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động hoặc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trái pháp luật trong hoạt động giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Năm Căn.

2.13. Sở Tư pháp

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động trong công tác cấp lý lịch tư pháp và các thủ tục pháp lý khác.

2.14. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng công tác khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo đúng quy định. Thông báo và công khai thủ tục và lệ phí khám tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Địa bàn phân công phụ trách: Huyện Đầm Dơi.

2.15. Sở Ngoại vụ

Tham mưu về công tác ngoại giao kinh tế, hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh Cà Mau phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh Cà Mau; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh Cà Mau.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam; hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập ở nước ngoài; xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến tỉnh Cà Mau.

2.16. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án; định hướng nghề nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2.17. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngoài nhiệm vụ giúp Trưởng ban Chỉ đạo triển khai, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động đi làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

Nghiên cứu, đề xuất kịp thời những giải pháp, chính sách việc làm và xuất khẩu lao động, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau.

2.18. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện, cấp xã do mình quản lý.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, trên cơ sở chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho cấp xã và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các công ty xuất khẩu lao động đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định nắm bắt thông tin các thị trường xuất khẩu lao động, thực hiện tuyên truyền, tư vấn tại địa phương tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin triển khai thực hiện có hiệu quả các loại tài liệu tuyên truyền được cấp về; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã thường xuyên phát thông tin tuyên truyền nội dung, chính sách của Đề án.

2.19. Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo

Tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai Đề án, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương, đơn vị mình.

Theo dõi tình hình và tiến độ triển khai Đề án; tổng hợp, chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện Đề án theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện để báo cáo Ban Chỉ đạo có giải pháp chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, đạt mục tiêu kế hoạch.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban khi được ủy quyền. Phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; ngoài việc đề xuất cơ chế, chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành quản lý, có trách nhiệm tham mưu các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với các huyện, thành phố Cà Mau và chính quyền cơ sở theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

3. Trưởng ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ số 112, đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

4. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức kiểm tra, theo dõi và báo cáo bằng văn bản cho Trưởng ban Chỉ đạo, đồng thời gửi các Phó Trưởng ban để theo dõi và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

5. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức đoàn thể trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

Điều 7. Chế độ phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các nhiệm vụ được giao;

2. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Nội dung báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương mình, trong đó nêu rõ: Những việc làm được, những tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ thời gian tới; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chế độ báo cáo này là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm của ngành và địa phương.

Điều 8. Chế độ hội họp

Định kỳ 6 tháng, hàng năm; Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra và xây dựng, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cho thời gian tới;

Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian, địa điểm trước 03 ngày làm việc, trừ trường hợp đột xuất. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo được thảo luận tập thể tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo tại các phiên họp được thể hiện dưới hình thức Thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 15 tháng 12) các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tiến độ, kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến công tác xuất khẩu lao động thuộc sở, ban, ngành, đơn vị, quản lý để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối), Ban Chỉ đạo cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 10. Kinh phí, điều kiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc được cân đối qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn ngân sách tỉnh và tiền trích lãi từ cho vay Quỹ quốc gia về việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được phép sử dụng phương tiện và trưng dụng công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo

Khi có thành viên của Ban Chỉ đạo thuyên chuyển, thay đổi vị trí công tác, nghỉ theo chế độ...Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung, phân công công tác cho phù hợp.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo Đồ án có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020

Số hiệu 1418/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Cà Mau Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020
Mục lục

Mục lục

Close