ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1419/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC TƯ NGHĨA, HUYỆN CÁT TIÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-SNN ngày 16/6/2017 (ý kiến về nguồn vốn tại văn bản số 1277/STC-ĐT ngày 05/6/2017 của Sở Tài chính, văn bản số 541/KHĐT-ĐTTĐ ngày 17/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 và điều chỉnh tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Tổng mức đầu tư dự án: điều chỉnh từ 96.682 triệu đồng lên thành 98.021 triệu đồng (chín mươi tám tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu đồng); trong đó điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

39.491 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

548 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

3.905 triệu đồng;

- Chi phí khác:

1.358 triệu đồng;

- Chi phí xử lý mối:

1.173 triệu đồng;

- Chi bồi thường GPMB:

51.546 triệu đồng.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 và Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1419/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close