ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tại Tờ trình số 32/TTr-STTTT ngày 05/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Có Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Lưu: VT, KSTT.
Bản điện tử:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ P.KT, Trung tâm thông tin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

II

Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử -12Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử -12Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử -12Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử -12Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử -12

III

Lĩnh vực Báo chí - 5Lĩnh vực Báo chí - 5Lĩnh vực Báo chí - 5Lĩnh vực Báo chí - 5Lĩnh vực Báo chí - 5

IV

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - 14Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - 14Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - 14Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - 14Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - 14

STT

Tên thủ tục chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

I

Lĩnh vực Bưu chính - 6

 

1

1

Cấp giấy phép bưu chính

15 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Phí: 10.750.000 đ

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

2

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 ngày làm việc

Mức thu phí theo từng trường hợp (1)

 

3

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 ngày làm việc

Phí: 10.750.000 đ

 

4

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

Phí: 1.250.000 đ

 

5

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10 ngày làm việc

Thu phí theo từng trường hợp (2)

 

6

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

Phí: 1.250.000 đ

 

II

Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử -12  

7

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

10 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Không có

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ TT&TT

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

8

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

10 ngày làm việc

Không có

 

9

3

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thời hạn giải quyết tùy theo từng trường hợp3

Không có

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

 

10

4

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

Không có

 

11

5

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Không có

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

12

6

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

Không có

 

13

7

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

07 ngày làm việc

Không có

 

14

8

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

07 ngày làm việc

Không có

 

15

9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

07 ngày làm việc

Không có

 

16

10

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

07 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Không có

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

17

11

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

07 ngày làm việc

Không có

 

18

12

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

07 ngày làm việc

Không có

 

III

Lĩnh vực Báo chí - 5  

19

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

10 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Không có

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ TT&TT

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

20

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

15 ngày làm việc

Không có

- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

 

21

3

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

10 ngày làm việc

Không có

 

22

4

Cho phép họp báo (trong nước)

Không có

Không có

Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

 

23

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

02 ngày làm việc

Không có

- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

 

IV

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - 14  

24

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

10 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

- Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn

- Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút

- Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

25

2

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

10 ngày làm việc

Không có

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

 

26

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

Không có

 

27

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

Không có

 

 

28

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày làm việc

 

Không có

 

 

29

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

10 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

30

7

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

10 ngày làm việc

Không có

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

 

31

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

Không có

 

32

9

Cấp giấy phép hoạt động in

10 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: Trụ sở làm việc Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3662008

Không có

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

 

33

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

07 ngày làm việc

Không có

 

34

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc

Không có

 

35

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc

Không có

 

36

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc

Không có

 

37

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc

Không có

 

                             

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT"

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc

Không

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc

Không

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc

Không

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố

Không

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT”

6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày làm việc

Không

 

 


(1) - Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

(2) - Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng

3 - Đối với trường hợp cấp giấy phép trang TTĐT tổng hợp cho các tổ chức: 10 ngày làm việc

- Đối với trường hợp thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp của các cơ quan báo chí địa phương: 05 ngày làm việc

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu 1425/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Mục lục

Mục lục

Close