ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Tiếp theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 832/TTr-SXD ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng (kèm theo thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại văn bản số 101/SXD-HTKT ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình (hạng mục): xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và bể điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Lạc Dương (gói thầu số 03), cụ thể như sau:

1. Tên công trình (hạng mục): xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và bể điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Lạc Dương (gói thầu số 03).

2. Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

4. Địa điểm xây dựng: thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

5. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

6. Tổ chức tư vấn thiết kế và lập dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng cấp thoát nước Lâm Đồng.

7. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: theo thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại văn bản số 101/SXD-HTKT ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng.

8. Giá trị dự toán công trình: 4.434.976.000 đồng (bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng

:

690.294.471 đồng;

- Chi phí thiết bị

:

3.215.245.000 đồng;

- Chi phí QLDA

:

98.100.051 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

95.473.182 đồng;

- Chi phí khác

:

124.079.375 đồng;

- Chi phí dự phòng

:

211.783.862 đồng.

9. Nguồn vốn thực hiện: Theo Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư và xây dựng công trình theo đúng nội dung Quyết định này; quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình cũng như các yêu cầu tại văn bản số 101/SXD-HTKT ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu 1428/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt thiết kế và dự toán công trình do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close