Văn bản "Quyết định 1435/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 22/12.2008 và được thay thế bởi Quyết định 3160/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 22/12/2008

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1435/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, điều chỉnh tăng lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng Đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 (theo Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc) từ 7,8%/năm lên 13%/năm, áp dụng đối với thời hạn thanh toán còn lại của tín phiếu.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện tính tiền lãi tăng thêm, thông báo và chuyển trả cho các tổ chức tín dụng; lập báo cáo quyết toán gửi Vụ Kế toán – Tài chính.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính: Hướng dẫn việc hạch toán lãi tăng thêm của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, Vụ CSTT (3)

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 22/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1435/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1435/QĐ-NHNN Ngày ban hành 26/06/2008
Ngày có hiệu lực 26/06/2008 Ngày hết hiệu lực 22/12/2008
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1435/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close