ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO XÃ TÂN THANH, HUYỆN LÂM HÀ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 82/TTr-SNN ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đã được phê duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 và Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện:

a) Giai đoạn 2008 - 2013: 19.981 triệu đồng (gồm: ngân sách Trung ương 15.661 triệu đồng; ngân sách tỉnh 4.320 triệu đồng).

b) Giai đoạn 2014 - 2019: 37.236 triệu đồng (gồm: ngân sách Trung ương 24.303 triệu đồng; ngân sách tỉnh 12.933 triệu đồng), trong đó:

- Năm 2014: 3.207 triệu đồng;

- Năm 2015: 16.000 triệu đồng;

- Năm 2016: 5.000 triệu đồng;

- Năm 2017: 4.500 triệu đồng;

- Năm 2018: 4.000 triệu đồng;

- Năm 2019: 4.529 triệu đồng.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 và Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1438/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close