ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN MUA SẮM TÂN DƯỢC CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TUYẾN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NĂM 2016 - 2017 (LẦN 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Tiếp theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2016-2017 (lần 3);

Xét Tờ trình số 379/TTr-BVĐK ngày 12/5/2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; văn bản số 1493/STC-HCSN ngày 26/6/2017 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Dự toán mua sắm tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2016-2017 ban hành tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh dự toán tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 644/QĐ-UBND từ 1.950,088 triệu đồng lên 1.970,175 triệu đồng.

2. Điều chỉnh Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 644/QĐ-UBND như sau: “Toàn bộ 42 mặt hàng tân dược, trị giá 1.948,088 triệu đồng...” thành “Toàn bộ 42 mặt hàng tân dược, trị giá 1.968,175 triệu đồng...”.

3. Điều chỉnh giá gói thầu quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 644/QĐ-UBND:

a) Gói thầu số 9: Từ 766,506 triệu đồng lên 781,853 triệu đồng;

b) Gói thầu số 10: Từ 999,327 triệu đồng lên 1.001,427 triệu đồng;

c) Gói thầu số 11: Từ 182,255 triệu đồng lên 184,895 triệu đồng.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 - 7/2017 (đối với 05 mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu lần 3 tại phụ lục 1 kèm theo Tờ trình số 379/TTr-BVĐK ngày 12/5/2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng).

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Liêm

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Dự toán mua sắm tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2016 - 2017 (Lần 3)

Số hiệu 1439/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Dự toán mua sắm tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2016 - 2017 (Lần 3)
Mục lục

Mục lục

Close