ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SÂN SINH HOẠT CHUNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình tu cải tạo sân sinh hoạt chung cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 191/BC- KHĐT-ĐTTĐ ngày 27/6/2017 Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sân sinh hoạt chung cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo sân sinh hoạt chung cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định thiết kế, dự toán; công tác nghiệm thu: 30,200 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí khác và chi phí dự phòng: 26,400 triệu đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 03 gói thầu

- Gói thầu số 01: Cải tạo sân sinh hoạt chung cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt;

- Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án;

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 01

719,2

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 7/2017

Trọn gói

30 ngày

Gói số 02

15,9

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 7/2017

Trọn gói

Theo tiến độ triển khai dự án

Gói số 03

18,3

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 7/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Tổng cộng

753,4

 

 

 

 

 

4. Nguồn vốn đầu tư: kinh phí sửa chữa thường xuyên đã được giao trong dự toán năm 2017 (kinh phí không tự chủ, theo thông báo số 126/TB-STC ngày 17/01/2017 của Sở Tài chính).

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo sân sinh hoạt chung cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu 1440/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo sân sinh hoạt chung cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close