BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1445/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: “PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÀ KHAI THÁC CÁ HỒ CHỨA”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Phát triển khai thác hải sản xa bờ và khai thác cá hồ chứa

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Trung tâm khuyến nông Quốc gia

3. Chủ nhiệm dự án: Th.S Nguyễn Văn Lung

4. Địa điểm thực hiện: Hải Phòng; Thái Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Bình Định; Ninh Thuận; Bình Thuận; Bà Rịa-Vũng Tàu; Tiền Giang; Trà Vinh; Quảng Ninh; Nam Định; Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Phú Yên; Khánh Hòa; Sơn La; Yên Bái.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2011 - 2013).

6. Mục tiêu dự án:

6.1. Mục tiêu tổng quát:

Chuyển giao các nghề đánh bắt có hiệu quả kinh tế như lưới rê hỗn hợp, lưới rê cá dưa, lưới rê 3 lớp, nghề lồng bẫy, nghề khai thác cá hồ chứa...; khai thác gắn liền với bảo vệ NLTS đảm bảo khai thác bền vững nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo, có tính chọn lọc, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật một số nghề đánh bắt chủ lực nhằm tăng hiệu quả đánh bắt xa bờ lên trên 150%: 30 mô hình lồng bẫy ghẹ cải tiến; 6 mô hình lưới rê hỗn hợp; 9 mô hình lưới rê cá Dưa; 9 mô hình lưới rê 3 lớp; 3 mô hình khai thác cá hồ chứa.

- Tập huấn 1710 ngư dân nắm bắt kỹ thuật khai thác, tổ chức cho 5700 lượt người tham quan học hỏi mô hình, xây dựng và in 10560 bộ tài liệu hướng dẫn.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách: 9.216.000.000 đ (Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm mười sáu triệu đồng)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Mục 10 Phần III Chương trình Khuyến ngư tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục các dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ nhiệm dự án, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Kho bạc nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÀ KHAI THÁC CÁ HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Quy mô

Địa điểm

Kinh phí (nghìn đồng)

I

Năm 2011

 

Hải Phòng; Thái Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Phú Yên; Ninh Thuận; Bình Thuận; Bà Rịa-Vũng Tàu; Tiền Giang; Trà Vinh; Yên Bái.

3.072.000

1

Xây dựng 19 mô hình: 10 mô hình lồng bẫy ghẹ; 2 mô hình lưới rê hỗn hợp; 3 lưới rê cá dưa; 3 lưới rê 3 lớp cải tiến; 1 mô hình khai thác cá hồ chứa

19 mô hình

 

2.150.000

 

Tập huấn theo mô hình

19 lớp

 

114.000

 

Cán bộ chỉ đạo mô hình

19

 

85.500

2

Đào tạo tập huấn ngoài mô hình

4 lớp

 

389.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

 

 

Hội thảo đầu bờ

38 cuộc

 

190.000

 

In tờ gấp 3 tờ

4.500 bản

 

54.000

4

Chi khác: Quản lý dự án không quá 3%

 

 

90.000

II

Năm 2012

 

Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận; Bà Rịa-Vũng Tàu; Tiền Giang; Trà Vinh; Sơn La.

3.072.000

1

Xây dựng 19 mô hình: 10 mô hình lồng bẫy ghẹ; 2 mô hình lưới rê hỗn hợp; 3 lưới rê cá dưa; 3 lưới rê 3 lớp cải tiến; 1 mô hình khai thác cá hồ chứa.

19 mô hình

 

2.150.000

 

Tập huấn theo mô hình

19 lớp

 

114.000

 

Cán bộ chỉ đạo mô hình

19

 

85.500

2

Đào tạo tập huấn ngoài mô hình

4 lớp

 

389.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

 

 

Hội thảo đầu bờ

38 cuộc

 

190.000

 

In tờ gấp 3 tờ

4.500 bản

 

54.000

4

Chi khác: Quản lý dự án không quá 3%

 

 

90.000

III

Năm 2013

 

Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận; Bà Rịa-Vũng Tàu; Tiền Giang; Trà Vinh.

3.072.000

1

Xây dựng 19 mô hình: 10 mô hình lồng bẫy ghẹ; 2 mô hình lưới rê hỗn hợp; 3 lưới rê cá dưa; 3 lưới rê 3 lớp cải tiến; 1 mô hình khai thác cá hồ chứa.

19 mô hình

 

2.150.000

 

Tập huấn theo mô hình

19 lớp

 

114.000

 

Cán bộ chỉ đạo mô hình

19

 

85.500

2

Đào tạo tập huấn ngoài mô hình

4 lớp

 

389.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

 

 

Hội thảo đầu bờ

38 cuộc

 

190.000

 

In tờ gấp 3 tờ

4.500 bản

 

54.000

4

Chi khác: Quản lý dự án không quá 3%

 

 

90.000

 

Tổng cộng:

9.216.000

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1445/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: “Phát triển khai thác hải sản xa bờ và khai thác cá hồ chứa” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1445/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 29/06/2011
Ngày có hiệu lực 29/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1445/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: “Phát triển khai thác hải sản xa bờ và khai thác cá hồ chứa” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close