Văn bản "Quyết định 1448/QĐ-NHNN năm 2008 về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 17/07.2015 và được thay thế bởi Quyết định 1376/QĐ-NHNN năm 2015 về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công, viên chức Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ 17/07/2015

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 1448/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
Căn cứ Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước”.

Điều 2. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi chung là cán bộ) không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Cán bộ khi có thời gian công tác 03 năm (đủ 36 tháng) tại các vị trí thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này phải thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Khi quyết định này có hiệu lực thi hành, những cán bộ đã có thời gian công tác trên 36 tháng tại vị trí công tác thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này phải thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác.

Điều 4. Căn cứ quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi ban hành kèm theo Quyết định này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt kế hoạch để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ thuộc đơn vị mình theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ngân hàng Trung ương (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nội vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTƯ về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, TCCB.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

DANH MỤC

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1448/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

1/ Lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản: Lập kế hoạch, quản lý, cấp phát, thu chi tài chính;

2/ Lĩnh vực kế toán, kiểm soát:

a/ Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

b/ Kế toán, quản lý chi tiêu nội bộ;

3/ Lĩnh vực cổ phần hóa: Quản lý cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước;

4/ Lĩnh vực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: Quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

5/ Lĩnh vực dự án, thẩm định, định giá:

a/ Thẩm định dự án, đề án về đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, hàng hóa;

b/ Thẩm định dự toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, hàng hóa;

c/ Lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, hàng hóa;

d/ Quản lý dự án do nước ngoài tài trợ, các dự án có vốn góp của Nhà nước.

6/ Lĩnh vực cấp phép hoạt động:

a/ Thẩm định hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác;

b/ Thẩm định hồ sơ tăng vốn điều lệ cho các tổ chức tín dụng;

c/ Cấp phép hoạt động ngoại hối;

7/ Lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng:

a/ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng, công ty tài chính và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.

b/ Xử lý sau kết luận thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng, công ty tài chính và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.

8/ Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng: Cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng.

9/ Lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ:

a/ Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức;

b/ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ;

c/ Thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch công chức, viên chức.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 17/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1448/QĐ-NHNN năm 2008 về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1448/QĐ-NHNN Ngày ban hành 26/06/2008
Ngày có hiệu lực 26/06/2008 Ngày hết hiệu lực 17/07/2015
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1448/QĐ-NHNN năm 2008 về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close