BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG “NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG CSDL CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp”;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-BNN-TC ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của văn phòng Công nghệ sinh học năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập tổ thẩm định đề cương gói thầu “Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp”;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Hội đồng thẩm định đề cương “Nâng cấp và xây dựng CSDL Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản”,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương “Nâng cấp và xây dựng CSDL Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (có Đề cương kèm theo), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đề cương: “Nâng cấp và xây dựng CSDL Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản”

2. Cơ quan quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

4. Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2011 đến 31/12/2011.

5. Mục tiêu của dự án:

Hoàn thiện trang tin điện tử và cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản theo dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt; Tạo tiền đề xây dựng thư viện điện tử công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản.

6. Nội dung dự án

6.1. Thiết kế bổ sung toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản;

6.2. Thiết kế mới cơ sở dữ liệu một số chuyên mục: cơ sở dữ liệu quản lý diễn đàn trao đổi, cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu chuyên môn, cơ sở dữ liệu quản lý video clip, cơ sở dữ liệu quản lý chuyên mục hỏi đáp, cơ sở dữ liệu quản lý chuyên mục trao đổi thông tin.

6.3. Thiết kế bổ sung và thiết kế mới giao diện trang tin điện tử công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản; giao diện trang chuyên mục và giao diện trang quản trị nội dung;

6.4. Lập trình mới và bổ sung trang chủ và các trang chuyên mục của trang tin điện tử công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản;

6.5. Lập trình các module của phần mềm quản trị nội dung trang tin điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản.

Công việc lập trình trang tin điện tử với tổng số chuyên đề là 22 chuyên đề, trong đó:

- Chuyên đề loại 1 là 10 chuyên đề;

- Chuyên đề loại 2 là 12 chuyên đề;

- Các nội dung công việc khác được tính theo ngày công đối với kỹ sư công nghệ thông tin có 3 năm kinh nghiệm trở lên.

7. Kinh phí:

Kinh phí để thực hiện các nội dung trên là: 392.755.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế của Chương trình công nghệ sinh học.

Giao Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết.

Điều 2. Giao Văn phòng công nghệ sinh học tuyển chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để triển khai thực hiện nội dung trên theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1455/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt đề cương “Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1455/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 07/10/2011
Ngày có hiệu lực 07/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1455/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt đề cương “Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close