BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT NHẰM CẢI THIỆN SẢN LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÂY TRỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN, ngày 28/01/2008, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BNN-HTQT, ngày 10/2/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, về việc phê duyệt dự án HTKT “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BNN-TC ngày 07/10/2011 về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2011;

Xét đề nghị của Cục Trồng trọt tại Tờ trình số 1289/TT-KHTC, ngày 17/8/2011 về việc bổ sung vốn đối ứng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Dự án HTKT “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng” do Cục Trồng trọt thực hiện, chi tiết như sau:

- Chi phí đăng ký 02 xe ô tô (Thuế và các loại phí có liên quan): 420 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách vốn đối ứng được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC (NĐT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1456/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 07/10/2011
Ngày có hiệu lực 07/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close