ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG (VNSAT) NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 21/3/2017 về việc không phản đối kế hoạch đấu thầu gói thầu IC05 "Tư vấn kỹ thuật";

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT);

Căn cứ Văn bản số 1003/DANN-KHKT ngày 1/6/2017 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu IC05 của Ban quản lý dự án VnSAT Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 80/TTr-SNN ngày 15/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu IC05: Tư vấn kỹ thuật thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 192/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc thực hiện đấu thầu: 2.509 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm lẻ chín triệu đồng).

2. Tổng số gói thầu: 01 gói thầu

- Gói thầu IC05- Tư vấn kỹ thuật

3. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Triệu VNĐ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu IC05- tư vấn kỹ thuật

2.509

Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2017

Theo thời gian

41 tháng/người

4. Nguồn vốn: vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới (IDA).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL các DANN-Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1472/QĐ-UBND phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017

Số hiệu 1472/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1472/QĐ-UBND phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close