ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG DTNT TỈNH LÂM ĐỒNG; NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN, TP ĐÀ LẠT; KÝ TÚC XÁ, NHÀ ĂN, NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT LÂM HÀ; NHÀ BẢO VỆ, HÀNG RÀO TRƯỜNG THPT PRÓ, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 200/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 28/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường DTNT tỉnh Lâm Đồng; nhà đa năng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông DTNT Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường THPT Pró, huyện Đơn Dương, cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 316 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Một phần chi phí khác và chi phí dự phòng: 207 triệu đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 04 gói thầu

- Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường DTNT tỉnh Lâm Đồng; nhà đa năng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông DTNT Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường THPT Pró, huyện Đơn Dương;

- Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án;

- Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 01

7.135

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2017

Theo đơn giá cố định

60 ngày

Gói số 02

206

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

Gói số 03

30

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

60 ngày

Gói số 04

226

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Tổng cộng

7.597

 

 

 

 

 

4. Nguồn vốn đầu tư: theo Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện: Lâm Hà, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng; Nhà đa năng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường trung học phổ thông Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1473/QĐ-UBND năm 2017 Ngày ban hành 27/07/2017
Ngày có hiệu lực 27/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng; Nhà đa năng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường trung học phổ thông Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close