ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1477/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG, THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất các trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 408/TTr-STNMT ngày 03 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai; cụ thể như sau:

STT

Loại đất, vị trí

Hệ số (lần)

01

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1, tiếp giáp với đường Nguyễn Tri Phương, đoạn từ giáp đường Nguyễn Khuyến thửa số 54 (44) đến giáp đường Hai Bà Trưng thửa 93 (41)

32,70

02

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1, tiếp giáp với đường Nguyễn Tri Phương, đoạn từ giáp đường Nguyễn Khuyến thửa số 54 (44) đến giáp đường Hai Bà Trưng thửa 93 (41)

41,40

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên; giá đất theo Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai, UBND huyện Đạ Huoai chỉ đạo các phòng, ban liên quan lập Phương án tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, thực hiện phê duyệt đế tổ chức công tác bồi thường theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1477/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close