ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1485/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN, KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đ mua sắm, duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1525/TTr-STC ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt dự toán gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2017:

a) Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh.

b) Địa điểm: Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

c) Nội dung thẩm định dự toán: theo Tờ trình số 1525/TTr-STC ngày 29/6/2017 của Sở Tài chính.

d) Tng giá trị dự toán: 593.049.000 đồng (Năm trăm chín mươi ba triệu, không trăm bn mươi chín ngàn đồng).

Trong đó :

- Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.000.000 đng (bốn triệu đồng);

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 589.049.000 đồng (Năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm bn mươi chín ngàn đồng);

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2017:

a) Nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng: bao gồm nhân công và các vật tư phụ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống sau:

- Hệ thống điện tổng.

- Hệ thống điện chiếu sáng.

- Hệ thống điện lạnh.

- Hệ thống thông gió - tăng áp.

- Hệ thống chữa cháy tự động.

- Hệ thống báo cháy.

- Hệ thống chống sét.

- Hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt.

- Hệ thống camera.

- Hệ thống âm thanh.

- Thiết bị cơ điện sân vườn.

- Một số hệ thống cơ điện phát sinh.

Chế độ thực hiện bảo trì: định kỳ theo từng hệ thống thiết bị kỹ thuật.

Khối lượng công việc bảo trì, bảo dưỡng không bao gồm: Hệ thống thang máy, máy phát điện, hệ thống âm thanh, ánh sáng hội trường 300 và 500 chỗ và bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật trong các đơn vị làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

Gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật

589.049.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường (theo quy định tại Khoản 1, Điều 57, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 7/2017

Trọn gói

12 tháng

Tổng cộng

589.049.000

 

 

 

 

 

c) Nguồn vốn đầu tư: Dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2017 đã giao cho Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,XD
1, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 1485/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close