BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI GIÁP HẠT CHO TỈNH CAO BẰNG VÀ TỈNH BẮC KẠN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 1.228 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2011, cụ thể:

- Tỉnh Cao Bằng: 1.000 tấn.

- Tỉnh Bắc Kạn: 228 tấn.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh được cấp gạo nêu trên, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ, theo kế hoạch phân bổ của tỉnh; đồng thời tổng hợp dự toán chi phí xuất cấp cứu trợ, trình Bộ phê duyệt, thực hiện.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng 1.228 tấn gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1502/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1502/QĐ-BTC Ngày ban hành 20/06/2011
Ngày có hiệu lực 20/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1502/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close