BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1518/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ QUAN THANH TOÁN QUỐC TẾ VỀ VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25/5/2002
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 3345/HTQT ngày 8/8/2008 về việc Đăng ký quyền truy cập vào hệ thống Inmarsat London;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Công ty Viễn thông Quốc tế thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là Cơ quan Thanh toán Quốc tế về viễn thông của Việt Nam (gọi tắt là VT01).

Điều 2. Công ty Viễn thông Quốc tế có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của các Tổ chức Quốc tế có liên quan trong thanh toán quốc tế về viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với các qui định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thứ trưởng BTTTT;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1518/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc công nhận cơ quan thanh toán quốc tế về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1518/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 13/10/2008
Ngày có hiệu lực 13/10/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1518/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc công nhận cơ quan thanh toán quốc tế về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close