BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/1999/QĐ-BNN-KL

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 152/1999/QĐ-BNN-KL NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG QUỸ CHỐNG CHẶT, PHÁ RỪNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TRÁI PHÉP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/8/1999 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế quản lý sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3

Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, các Vụ có liên quan và thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ CHỐNG CHẶT, PHÁ RỪNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TRÁI PHÉP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 5 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép của ngành (5%) giao cho Cục Kiểm lâm được mở một tài khoản tiền gửi tại kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở để Cục giao dịch hoạt động.

Điều 2

Việc quản lý sử dụng quỹ thực hiện theo nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước.

Số dư cuối năm của quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép được kết chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp.

Điều 3

Cục trưởng Cục Kiểm lâm quyết định việc sử dụng quỹ ngành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC SỬ DỤNG QUỸ

Điều 4

Quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép được chi tiêu phục vụ các nội dung sau đây:

- Chi phục vụ công tác tuyên truyền chống chặt, phá rừng, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi khen thưởng tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Kiểm lâm có thành tích trong công tác chống chặt, phá rừng, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi cho hoạt động thông tin liên lạc trực tiếp chỉ đạo công tác chống chặt, phá rừng, và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi Hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện võ thuật và quản lý sử dụng vũ khí cho công chức Kiểm lâm, khảo sát thực tế, các đoàn kiểm tra để phục vụ cho công tác chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi hỗ trợ cho những đơn vị trong lực lượng Kiểm lâm gặp khó khăn trong công tác chống chặt phá rừng.

Điều 5

a) Việc sử dụng quỹ chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh vận chuyển lân sản trái phép phải mở sổ sách, chứng từ, lập dự toán do Cục trưởng Cục Kiểm lâm xét duyệt.

b) Hàng quý và kết thúc năm, Cục Kiểm lâm báo cáo quyết toán việc sử dụng quỹ lên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6

Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành bản quy chế này.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/11/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 152/1999/QĐ-BNN-KL về Quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 152/1999/QĐ-BNN-KL Ngày ban hành 05/11/1999
Ngày có hiệu lực 20/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 152/1999/QĐ-BNN-KL về Quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close