NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 1534/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 3817/BTC-TCNH ngày 13/6/2008 của Bộ Tài chính thỏa thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2370/LĐTBXH-LĐTL ngày 07/7/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 05 chi nhánh dưới đây thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, kể từ ngày 15/7/2008;

1. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh;

2. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành;

3. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương

4. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai;

5. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội.

Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của 05 chi nhánh trên được thực hiện kể từ ngày 15/07/2008.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, TCCB1

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/07/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1534/QĐ-NHNN năm 2008 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1534/QĐ-NHNN Ngày ban hành 09/07/2008
Ngày có hiệu lực 09/07/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1534/QĐ-NHNN năm 2008 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close