NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1540/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 8939/BTC-TCNH ngày 22/6/2009 của Bộ Tài chính thỏa thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2246/LĐTBXH-LĐTL ngày 29/6/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 6 chi nhánh và 2 công ty dưới đây thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2009:

1. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy;

2. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên;

3. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh;

4. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây;

5. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Định;

6. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung;

7. Công ty cho thuê tài chính;

8. Công ty cho thuê tài chính II.

Điều 2. Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của các chi nhánh và công ty nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, TCCB1.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1540/QĐ-NHNN năm 2009 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1540/QĐ-NHNN Ngày ban hành 30/06/2009
Ngày có hiệu lực 01/01/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1540/QĐ-NHNN năm 2009 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close