ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/-UBND

Nam Định, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 28/TTr-STP ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (từ phụ lục 1 đến phụ lục 15).

- Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (cũng có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (từ phụ lục 16 đến phụ lục 32).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Website tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giao thông Đường bộ

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

2

Thủ tục cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch

(trừ trường hợp sát hạch lái xe hạng A1)

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

4

Thủ tục thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình giao thông thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

5

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình giao thông thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách

 

6

Thủ tục thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình giao thông thuộc dự án sử dụng vốn khác (không thuộc vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách)

 

7

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy mô từ nhóm B trở xuống

 

8

Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, sử dụng vốn khác có yêu cầu

 

9

Thủ tục cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp lái xe các hạng: B1; B2; C

 

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với nâng hạng: Hạng B1 lên hạng B2; Hạng B2 lên hạng C; Hạng C lên hạng D; Hạng C lên hạng E; Hạng D lên hạng E; Hạng B2, C, D, E lên hạng F; Hạng B2 lên hạng D; Hạng C lên hạng E.

 

11

Thủ tục đào tạo và tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

 

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

13

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

 

14

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

 

15

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

16

Thủ tục xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ của quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

17

Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ và tỉnh lộ thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

18

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

19

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

20

Thủ tục xin chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

21

Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ và tỉnh lộ thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp

 

22

Thủ tục chấp thuận chủ trương xây mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

 

23

Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

24

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô do hết hạn, điều chỉnh hạng xe đào tạo hoặc lưu lượng đào tạo

 

25

Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe.

 

26

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái.

 

27

Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

 

28

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 A4

 

29

Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (trường hợp cả hai đầu tuyến chỉ có 01 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến và giờ xe chạy)

 

30

Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (trường hợp cả hai đầu tuyến có 02 doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy)

 

31

Thủ tục cấp phù hiệu xe đầu kéo

 

32

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe đầu kéo

 

33

Thủ tục cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm trong ngành GTVT

 

34

Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Campuchia-Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

 

35

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

36

Thủ tục cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

37

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bng xe buýt, biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

38

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất, hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép

 

39

Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ

 

40

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 

41

Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

42

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

 

43

Thủ tục công bố lần đầu đưa bến xe khách vào khai thác

 

44

Thủ tục công bố lại bến xe khách

 

45

Thủ tục công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

 

46

Thủ tục xác nhận đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi

 

47

Thủ tục xác nhận đăng ký màu sơn của xe buýt

 

48

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới

 

49

Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng chuyển đến không thay đổi tên chủ sở hữu

 

50

Thủ tục cấp đăng ký có thời hạn cho xe máy chuyên dùng

 

51

Thủ tục đổi đăng ký, biển s xe máy chuyên dùng.

 

52

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ

 

53

Thủ tục chấp thuận khai thác thử đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, tuyến cố định liên tỉnh có cự ly từ 1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống

 

54

Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ bị hỏng, bị mất

 

55

Thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

 

56

Thủ tục di chuyển đăng ký tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi

 

57

Thủ tục di chuyển xe máy chuyên dùng không thay tên chủ sở hữu

 

58

Thủ tục xóa đăng ký xe máy chuyên dùng

 

59

Thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) thuộc địa phương vào khai thác

 

60

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995

 

II

Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ.

 

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ.

 

3

Thủ tục dự học, thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưng hạng tư, máy trưởng hạng ba.

 

4

Thủ tục chấp thuận vận tải khách ngang sông

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

 

1

Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

 

2

Thủ tục ký kết hợp đồng cộng tác tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý

 

3

Thủ tục thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp

 

4

Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

II

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

 

1

Thủ tục phê chuẩn kết quả đại hội Đoàn luật sư

 

2

Thủ tục chuyển đi công ty Luật TNHH 1 thành viên sang công ty Luật TNHH 2 thành viên trở lên

 

3

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

4

Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

5

Thủ tục Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

6

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

7

Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

 

8

Thủ tục Thay đi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

 

9

Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

 

10

Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

11

Thủ tục Cấp, cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư

 

12

Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động Công ty Luật TNHH một thành viên

 

13

Thủ tục Thành lập văn phòng công chứng

 

14

Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng công chứng

 

15

Thủ tục Đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý

 

16

Thủ tục Thay đổi Giấy đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý

 

17

Thủ tục Tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

 

18

Thủ tục Đặt chi nhánh của Trung tâm tư vn pháp luật

 

19

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

20

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh

 

21

Thủ tục Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

22

Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

 

23

Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

24

Thủ tục Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

25

Thủ tục Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

 

26

Thủ tục Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

III

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

 

1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

2

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tnước ngoài

 

3

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

4

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em ở Việt Nam làm con nuôi

 

5

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp s 2

 

6

Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam

 

7

Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam

 

8

Thủ tục Xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

IV

Lĩnh vực Đấu giá tài sản

 

1

Thủ tục bán đu giá tài sản đảm bảo thi hành án

 

2

Thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật

 

3

Thủ tục Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước

 

4

Thủ tục Bán đấu giá tài sản theo hợp đồng của cá nhân, tổ chức

 

5

Thủ tục bán đu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

6

Thủ tục Bán đấu giá tài sản về giao dịch bảo đảm

 

V

Lĩnh vực Công chứng

 

1

Thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán tài sản

 

2

Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản

 

3

Thủ tục Công chứng hợp đồng thuê, mưn tài sản

 

4

Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp, cm cố tài sản

 

5

Thủ tục Công chứng hợp đồng góp vốn

 

6

Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

 

7

Thủ tục Công chứng Giấy ủy quyền

 

8

Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

 

9

Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

 

10

Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản

 

11

Thủ tục Công chứng Di chúc

 

12

Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch khác

 

13

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài

 

14

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

VI

Lĩnh vực Thanh tra

 

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

2

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh

 

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại ln đu tại cấp tỉnh

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

 

5

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 

VII

Các lĩnh vực khác

 

1

Thủ tục tuyển dụng viên chức

 

2

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

3

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

4

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

5

Thủ tục trả lại tài sản

 

6

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư

 

1

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 

2

Thủ tục thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 

3

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 

4

Thủ tục thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đi tác công tư

 

II

Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu

 

1

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

2

Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

3

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lp

 

4

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

 

5

Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

6

Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lp và mua sắm hàng hóa

 

7

Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

 

8

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

 

III

Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp

 

1

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

2

Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

3

Thủ tục thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

4

Thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

 

5

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

IV

Lĩnh vực hoạt động và thành lập liên hiệp hợp tác xã

 

1

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (đối với HTX thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi trụ sở chính của HTX)

 

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh Hợp tác xã

 

3

Thủ tục Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã

 

4

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh

 

5

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác

 

6

Thủ tục Đăng ký đổi tên hợp tác xã

 

7

Thủ tục Đăng ký thay đổi xã viên trong hợp tác xã

 

8

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

 

9

Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị của Hợp tác xã

 

10

Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban Kiểm soát hợp tác xã

 

11

Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn hợp tác xã

 

12

Thủ tục Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

 

13

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

 

14

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

 

15

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hp nhất

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực đất đai (áp dụng cho cơ quan tổ chức, cơ sở tôn giáo)

 

1

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

2

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

4

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

5

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

 

6

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

7

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

8

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

 

9

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

 

10

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

 

11

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

12

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tcáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nht, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất

 

13

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt ltự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

 

14

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

15

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

16

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

17

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

18

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

 

19

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

20

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

21

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

 

22

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

23

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

 

24

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thc đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

 

25

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

 

26

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.

 

27

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

II

Lĩnh vực môi trường

 

1

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

2

Thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

 

3

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

4

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM)

 

5

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Trường hợp Dán thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM)

 

6

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Trường hợp Dự án đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường)

 

7

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

 

2

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

 

3

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

 

4

Giám định văn hóa phm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

 

5

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

6

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

 

7

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

8

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

II

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

9

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

 

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

 

1

Thủ tục: Điều động nội bộ (giữa các cơ quan hành chính) trong tỉnh.

 

2

Thủ tục: Điều động sang khối Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp NN ...và đi tỉnh ngoài.

 

3

Thủ tục: Tiếp nhận từ khối Đảng, đoàn thể, từ DNNN ... trong tỉnh và đi tỉnh ngoài.

 

II

Lĩnh vực: Tiền lương

 

1

Thủ tục: nâng bậc lương đúng niên hạn để chuyển công tác sang khối đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và đi tỉnh ngoài đối với cán bộ, công chức (kể cả viên chức là chuyên viên chính và tương đương trở lên).

 

2

Thủ tục: Chuyển ngạch lương cán bộ, công chức, viên chức.

 

3

Thủ tục: Nâng bậc lương đúng niên hạn hoặc trước thời hạn để nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, (kể cả viên chức là chuyên viên chính và tương đương trở lên).

 

III

Lĩnh vực: Đào tạo bồi dưỡng

 

1

Thủ tục: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, các phòng ban thuộc UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trn theo kế hoạch hàng năm đã được duyệt.

 

IV

Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng

 

1

Thủ tục: Đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

 

2

Thủ tục: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

 

3

Thủ tục: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng huân chương.

 

4

Thủ tục: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

 

5

Thủ tục: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu thi đua; bng khen.

 

6

Thủ tục: Đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất.

 

 

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Lao động nước ngoài

 

1

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

 

II

Lĩnh vực An toàn lao động

 

2

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động

 

III

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

 

3

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

4

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

5

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

6

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

7

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

 

8

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

 

9

Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề

 

10

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

IV

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

11

Thủ tục Chuyển đổi đối tượng đang nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về gia đình hoặc nhà xã hội

 

12

Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

 

13

Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật.

 

14

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 

15

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

16

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đối tượng tự nguyện

 

17

Thủ tục Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội.

 

18

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em do cấp tỉnh quản lý.

 

19

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em do cấp tỉnh quản lý.

 

20

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý.

 

21

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý.

 

V

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

 

22

Thủ tục Chi hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật

 

23

Thủ tục Chi hỗ trợ cho trem nghèo gặp tai nạn rủi ro

 

24

Thủ tục Hỗ trợ học bổng, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh thuộc gia đình nghèo, con thương binh, liệt sỹ, con gia đình có công với cách mạng vượt khó học giỏi

 

25

Thủ tục Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, đi lại và tiền ăn cho trẻ em bị mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo, bị tai nạn thương tích chi phí điều trị cao

 

VI

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

26

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của nhà đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

 

27

Thủ tục Xác nhận danh sách người lao động dài hạn được đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề của nhà đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

 

28

Thẩm định Kế hoạch đào tạo nghề của Nhà đầu tư có Dự án vốn lớn, công nghệ cao

 

29

Thẩm định Danh sách Người lao động học nghề, làm việc cho doanh nghiệp của Nhà đầu tư có Dự án vốn lớn, công nghệ cao

 

30

Thủ tục Xếp hạng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

 

31

Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

 

32

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thc trên địa bàn tỉnh

 

33

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

34

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thc trên địa bàn tỉnh

 

35

Giải thtrung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

36

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thc trên địa bàn tỉnh

 

37

Đi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

38

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

39

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

40

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 

41

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

42

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

 

43

Cho phép mphân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

 

44

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

VII

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

 

45

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

 

46

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

 

47

Thủ tục Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

 

48

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

49

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

50

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

51

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

52

Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

53

Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội

 

VIII

Lĩnh vực Người có công

 

54

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

55

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

56

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trn

 

57

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

 

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình pht tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

58

Thủ tục giải quyết chế độ đi với thân nhân liệt sĩ

 

59

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

60

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

61

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

62

Thủ tục giám định vết thương còn sót

 

63

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đng thời là bệnh binh

 

64

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

65

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

66

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

67

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

68

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

69

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

70

Thủ tục di chuyn hồ sơ người có công với cách mạng

 

71

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

72

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

73

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

74

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

75

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

76

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

77

Thủ tục trợ cấp 1 lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vTổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

78

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

79

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

80

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

81

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

82

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

83

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

84

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

85

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

PHỤ LỤC 8

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực hành nghề y tư nhân

 

1

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

2

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

3

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

4

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

 

5

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

 

6

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

 

7

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

 

8

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế

 

9

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

 

10

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

 

11

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

 

12

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

 

13

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

 

14

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

15

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

 

16

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã.

 

17

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

18

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

19

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

 

20

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

 

21

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở Y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức

 

22

Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

 

23

Thủ tục cấp giấy tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV

 

24

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

 

25

Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

 

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đkhi thay đổi địa điểm

 

27

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp giấy phép hoạt động mất, rách, hỏng

 

28

Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

 

29

Thủ tục Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 

30

Thủ tục Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

 

31

Thủ tục Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

 

32

Thủ tục Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

 

33

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

34

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

 

II

Lĩnh vực hành nghề dược

 

1

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược

 

2

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

 

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

4

Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

5

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

6

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phi thuốc”

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”

 

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

 

10

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

 

11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”

 

12

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”

 

13

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại tỉnh Nam Định

 

14

Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

 

15

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học

 

16

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp

 

17

Thủ tục xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

 

18

Thủ tục cấp lần đầu Số đăng ký thuốc thuộc phụ lục V (Danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại sở y tế địa phương- Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014)

 

19

Thủ tục cấp lại Số đăng ký thuốc thuộc phụ lục V (Danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại sở y tế địa phương- Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014)

 

20

Thủ tục cấp gia hạn Sđăng ký thuốc thuộc phụ lục V (Danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại sở y tế địa phương- Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014)

 

21

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

 

22

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm đối với trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cũ mất hoặc hư hỏng, hết hiệu lực hoặc khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường.

 

23

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

24

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

25

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

III

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

 

1

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

 

2

Thủ tục cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy

 

4

Thủ tục cấp lại Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm

 

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm

 

6

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm

 

7

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm

 

8

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

9

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đối với tổ chức

 

10

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đối với cá nhân

 

11

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

 

IV

Lĩnh vực Giám định y khoa

 

1

Thủ tục khám giám định bệnh binh

 

2

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 

3

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

 

4

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

 

5

Giám định thương tật ln đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

6

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

7

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

 

8

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

9

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

10

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

11

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

12

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bt buộc

 

13

Thủ tục hồ sơ khám giám định để xác định mức độ khuyết tật

 

V

Lĩnh vực giám định tư pháp

 

1

Thủ tục Trưng cầu giám định pháp y

 

VI

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 

1

Thủ tục tuyển dụng viên chức

 

VII

Lĩnh vực bồi thường

 

1

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

2

Thủ tục trả lại tài sản

 

3

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

VIII

Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

 

1

Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

2

Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

3

Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

 

PHỤ LỤC 9

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Thương mại

 

1

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

2

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

3

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

4

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

5

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

6

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

7

Thủ tục Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

8

Thủ tục Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

 

9

Thủ tục Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bắt buộc đăng ký

 

10

Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác định năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân xuất khẩu hàng dệt may

 

11

Thủ tục Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

II

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

 

1

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

2

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

3

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

4

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

 

III

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

 

1

Xác nhận kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

 

2

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

 

IV

Lĩnh vực Dầu khí

 

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

4

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

5

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

6

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

8

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

10

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

11

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

12

Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

13

Thủ tục Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

14

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

15

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

16

Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

17

Thủ tục Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

18

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

19

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

20

Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lng cho cửa hàng bán LPG chai

 

21

Thủ tục Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

22

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu hoá lỏng vào chai

 

23

Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

 

24

Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

 

V

Lĩnh vực Điện - Năng lượng

 

1

Thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cấp huyện

 

2

Thủ tục Cấp thẻ an toàn điện cho thợ điện nông thôn

 

3

Thủ tục Thẩm tra, Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình điện khi UBND tỉnh giao nhiệm vụ.

 

4

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện có cấp điện áp đến 35KV

 

5

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV

 

6

Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc các doanh nghiệp hoạt động điện lực thuộc lĩnh vực phân phối, truyền tải, kinh doanh điện

 

VI

Lĩnh vực Công nghiệp

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

3

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

4

Xác nhận công bố hợp quy sản phm phân bón vô cơ

 

5

Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

 

6

Thủ tục Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình công nghiệp

 

VII

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm

 

4

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

5

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

VIII

Lĩnh vực Hóa chất

 

1

Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 

2

Thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

3

Thẩm định trình UBND tỉnh cấp đổi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất KD có điều kiện

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

13

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự c hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

 

14

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất

 

15

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất

 

 

PHỤ LỤC 10

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

1

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông báo địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch xây dựng KCN

 

2

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN

 

3

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN

 

4

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng KCN

 

5

Thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội dung đồ án quy hoạch xây dựng KCN

 

II

Lĩnh vực môi trường

 

1

Thủ tục xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

 

III

Lĩnh vực lao động

 

1

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN

 

 

PHỤ LỤC 11

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

 

1

Thủ tục Tuyển dụng viên chức

 

2

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú

 

II

Lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học

 

1

Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

 

2

Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

 

3

Thủ tục Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

 

4

Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập

 

5

Thủ tục Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

 

6

Thủ tục Thẩm định Đề án thành lập trường Trung học chuyên nghiệp dân lập, tư thục

 

7

Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố

 

III

Lĩnh vực thực hiện chính sách đối vi học sinh

 

1

Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học cấp Trung học phổ thông

 

2

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông

 

3

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

 

IV

Các lĩnh vực khác

 

1

Thủ tục Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cấp Trung học phổ thông (ngoài nhà trường)

 

2

Thủ tục Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cấp Trung học phổ thông (trong nhà trường)

 

3

Thủ tục Tiếp công dân

 

4

Thủ tục Tuyển dụng viên chức

Của tỉnh

5

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Của tỉnh

6

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Của tỉnh

7

Thủ tục trả lại tài sản

Của tỉnh

8

Thủ tục chi trả tin bồi thường

Của tỉnh

 

PHỤ LỤC 12

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Quản lý kiến trúc - quy hoạch

 

1

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

 

2

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

 

3

Thủ tục thẩm định đồ án; đán điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

 

II

Lĩnh vực Quản lý nhà và thị trường bất động sản

 

1

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

 

2

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

 

3

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

 

4

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

5

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

6

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

 

7

Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

8

Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng.

 

9

Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

 

III

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 

1

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 

2

Thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng

 

IV

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

 

1

Thủ tục thẩm định Dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án.

 

2

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo KTKT điều chỉnh; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước); Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng/thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình thực hiện thiết kế 3 bước); Thiết kế BVTC, dự toán xây dựng/thiết kế BVTC, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình thực hiện thiết kế 2 bước).

 

3

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

 

4

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

 

5

Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

 

6

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

 

7

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

 

8

Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng không thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ năng lực.

 

V

Lĩnh vực Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

 

1

Thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.

 

2

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị (Trừ đô thị loại đặc biệt).

 

 

PHỤ LỤC 13

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Kiểm lâm

 

1

Thủ tục xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm sở tại đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sn vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn tỉnh; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng.

 

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

 

3

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

 

4

Thủ tục đăng ký bổ sung loài động vật rừng vì mục đích thương mại.

 

5

Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm

 

6

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

 

7

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng đã tch thu sung quỹ Nhà nước

 

8

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu

 

II

Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

 

1

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C sử dụng vốn nhà nước.

 

2

Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán (trường hợp thiết kế ba bước) công trình từ cấp II trở xuống, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; công trình cấp II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; công trình dưới cấp III, sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

 

3

Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình từ cấp II trở xuống, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; công trình cấp II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; công trình dưới cấp III, sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

 

4

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước.

 

5

Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có nh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống: sử dụng vốn khác.

 

6

Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước) công trình công cộng cấp II, cấp III, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng; sử dụng vốn khác.

 

7

Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình công cộng cấp II, cấp III, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cng đồng: sử dụng vn khác.

 

8

Thủ tục thẩm định thiết kế của báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống; sử dụng vốn khác

 

III

Lĩnh vực Chăn nuôi thú y

 

1

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

 

2

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền Chi cục Chăn nuôi và Thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y)

 

3

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

6

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

 

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

8

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

 

9

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá li

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

12

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)

 

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhn

 

14

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhn

 

15

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 

16

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

17

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật

 

18

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

19

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vn chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh

 

IV

Lĩnh Vực Thủy sản

 

1

Thủ tục Kiểm tra cht lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lc).

 

2

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn thủy sản.

 

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. (áp dụng cho cả cơ sở nuôi trồng thủy sản và tàu cá khai thác thủy sản).

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP

 

5

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

 

6

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

 

7

Chứng nhận thủy sản khai thác

 

8

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

 

9

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

 

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhập khẩu

 

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

15

Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

 

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

 

17

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải

 

18

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

 

19

Cấp đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên

 

20

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

21

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

 

22

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

 

23

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

24

Cấp đi lại giấy phép khai thác thủy sản

 

25

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, ci hoán tàu cá

 

V

Lĩnh vực Thủy li

 

1

Thủ tục xác nhận cấp phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều

 

2

Thủ tục xác nhận cấp phép xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông.

 

3

Thủ tục xác nhận cấp phép cắt, xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vđê điều

 

4

Thủ tục xác nhận cấp phép các hoạt động xây dựng cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều phạm vi ảnh hưởng từ 02 tỉnh trở lên.

 

5

Thủ tục xác nhận cấp phép các hoạt động xây dựng cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh.

 

6

Thủ tục xác nhận cấp phép các hoạt động sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

7

Thủ tục xác nhận cấp phép Khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều.

 

8

Thủ tục xác nhận cấp phép Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

 

9

Thủ tục xác nhận cấp phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cng qua đê làm nơi neo đu tầu thuyền, bè mảng.

 

10

Thủ tục xác nhận cấp phép vận chuyển trên đê.

 

11

Thủ tục xác nhận cấp phép xây dựng công trình ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo v đê điều.

 

12

Thủ tục xác nhận cấp phép khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông.

 

13

Thủ tục xác nhận cấp phép để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông.

 

14

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy li.

 

15

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

 

16

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận ti của xe cơ giới trong phạm vi bảo v công trình thủy lợi.

 

17

Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hi khác trong phạm vi bo v công trình thủy li.

 

18

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

19

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện; Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; Chôn phế thải, chất thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

20

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

21

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

22

Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1 m; Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

23

Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện; Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; Chôn phế thải, chất thải; Nổ mìn và các hoạt động gây nkhông gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

24

Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

VI

Lĩnh vực Thanh tra

 

1

Thủ tục giải quyết tố cáo.

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

 

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1.

 

4

Thủ tục xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết).

 

5

Thủ tục tiếp công dân.

 

 VII

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

1

Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống

 

2

Thủ tục công nhận làng nghề

 

3

Thủ tục công nhận nghề truyền thống

 

 

PHỤ LỤC 14

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I 

Lĩnh vực Quản lý Giá

 

2

Thủ tục định giá tài sản, hàng hóa tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

 

II

Lĩnh vực Quản lý Ngân sách

 

1

Thủ tục xét duyệt chi phí xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

 

2

Thủ tục thanh toán tài sản trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất.

 

3

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)

 

III

Lĩnh vực Tài chính Đầu tư

 

4

Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án nhóm B.

 

5

Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án nhóm C.

 

6

Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn Nhà nước đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở xuống.

 

7

Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng.

 

IV

Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp

 

1

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

2

Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

3

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

4

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

 

5

Trình tự, thủ tục khi lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của khối các đơn vị hành chính sự nghiệp

 

6

Trình tự, thủ tục trình ký đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước hàng năm của khối các đơn vị hành chính sự nghiệp

 

7

Trình tự, thủ tục khi thẩm định và xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm của khối các đơn vị hành chính sự nghiệp

 

V

Lĩnh vực Thanh tra

 

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

 

PHỤ LỤC 15

DANH MỤC TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Ni v.

 

1

Thủ tục Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

2

Thủ tục Cấp đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

3

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

 

4

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

5

Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

6

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

7

Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ra ngoài cơ sở tôn giáo.

 

8

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện trong tỉnh.

 

9

Thủ tục Khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

 

10

Thủ tục Khen thưởng đột xuất

 

11

Thủ tục Khen thưng thường xuyên: Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

12

Thủ tục Khen thưng thường xuyên: Tặng danh hiệu cá nhân Lao động tiên tiến

 

13

Thủ tục khen thưởng thường xuyên: Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

 

14

Thủ tục Khen thưởng thường xuyên: Tặng giấy khen

 

15

Thủ tục Tuyển dụng công chức xã, phường

 

16

Thủ tục Tuyển dụng viên chức

 

II. Lĩnh vực Tư pháp

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc

 

2

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

3

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

4

Sửa li sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

5

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

6

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

7

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

8

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

9

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

10

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

11

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

12

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

13

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

14

Thủ tục trả lại tài sản

 

15

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

16

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

17

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

18

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

19

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

20

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

21

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tnước ngoài

 

22

Đăng ký giám hộ có yếu tnước ngoài

 

23

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tnước ngoài

 

24

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

25

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

26

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

27

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

28

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

29

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

30

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

31

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

III. Lĩnh vực Tài chính kế hoạch

 

1

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

2

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

3

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lp

 

4

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

 

5

Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

6

Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

 

7

Thủ tục Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

 

8

Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

 

9

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

10

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

11

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

12

Thủ tục Chm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

13

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

14

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

15

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

 

16

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

 

17

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

18

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

19

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã)

 

20

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

 

21

Thủ tục Đăng ký Hợp tác xã

 

22

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

23

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã

 

24

Thủ tục Đăng ký khi Hợp tác xã chia

 

25

Thủ tục Đăng ký khi Hợp tác xã tách

 

26

Thủ tục Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

 

27

Thủ tục Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập

 

28

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất)

 

29

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị mất)

 

30

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

31

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

32

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

IV. Lĩnh vực Y tế.

 

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

V. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội

 

1

Thủ tục Xác nhận lao động nghèo thuộc diện hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn

 

2

Thủ tục Xác nhận lao động nông thôn thuộc diện hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn

 

3

Thủ tục Xác nhận lao động tàn tật thuộc diện hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn

 

4

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

5

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em do cấp huyện quản lý

 

7

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em do cấp huyện quản lý

 

8

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp huyện quản lý.

 

9

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp huyện quản lý.

 

10

Thủ tục thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

 

11

Thủ tục giải thTrung tâm công tác xã hội công lập

 

12

Thủ tục thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

 

13

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

14

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

15

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

16

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

 

17

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

 

18

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cng đồng).

 

19

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

 

20

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ

 

21

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

 

22

Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc.

 

23

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 

24

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp

 

25

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng tự nguyện

 

26

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

27

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

28

Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

29

Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

30

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

31

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

32

Gửi đnh mức lao động của doanh nghiệp

 

33

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 

34

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

35

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

VI. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

 

2

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện)

 

3

Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân

 

4

Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 

5

Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

6

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

7

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

9

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

10

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

 

11

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện

 

12

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

13

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

14

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

 

15

Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung, sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ

 

16

Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

 

17

Thủ tục Lập, đăng ký, Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

 

18

Thủ tục Lập, Xác nhận bản đề án bảo vệ môi trường

 

19

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

20

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

VII. Lĩnh vực Nông nghiệp

 

1

Thủ tục Chuyển đổi đất trồng lúa, làm muối năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản

 

2

Thủ tục hỗ trợ kinh phí cho các hộ chuyển đổi diện tích làm muối sang nuôi trồng thủy sản và làm màu của các xã, thị trấn

 

3

Thủ tục Xác nhận hồ sơ về việc xin hỗ trợ kinh phí sản xuất giống thủy sản cho các trại sản xuất giống

 

4

Thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển đổi chạt lọc trong sản xuất muối

 

5

Thủ tục Cấp bù thủy lợi phí

 

6

Thủ tục Xây dựng công trình cầu cống dân sinh

 

7

Thủ tục Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ và phát triển sản xuất

 

8

Thủ tục gia hạn cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 20CV hoặc tàu cá không lắp máy nhưng có chiều dài thiết kế dưới 15 m

 

9

Thủ tục cấp lại cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 20CV hoặc tàu cá không lắp máy nhưng có chiều dài thiết kế dưới 15 m

 

10

Thủ tục đổi và cấp lại sổ danh bạ thuyền viên tàu cá thực hiện đối với tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 20CV hoặc tàu cá không lắp máy nhưng có chiều dài thiết kế dưới 15 m

 

11

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá thực hiện đối với tàu cá có tng công suất máy chính dưới 20CV hoặc tàu cá không lắp máy nhưng có chiều dài thiết kế dưới 15 m

 

VIII. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

1

Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở

 

2

Thủ tục Cấp lại Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở

 

3

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch, do nhiều khai sinh khác nhau, do các trường học lập danh sách sai, do Phòng Giáo dục khi lập danh sách dự thi, ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh. Điều chnh khi có giấy chứng nhận của

 

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học

 

5

Chuyển trường của học sinh

 

6

Thủ tục Nhập học cho học sinh chuyn đến

 

7

Thủ tục cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

8

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

9

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

10

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

11

Thủ tục cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

12

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

13

Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

14

Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

15

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

16

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

17

Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên

 

IX. Lĩnh vực Công thương

 

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, thị trấn, trung tâm xã

 

2

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng

 

3

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

4

Thủ tục Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà hiện có

 

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

 

6

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

 

7

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng

 

8

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

 

9

Thủ tục chấp thuận mở bến khách ngang sông

 

10

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

 

11

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

 

12

Thủ tục chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa

 

13

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

14

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

15

Thủ tục Cấp giấy phép đấu ni vào hệ thống thoát nước đô thị

 

16

Thủ tục Cấp giấy phép đào đường vỉa hè

 

17

Thủ tục Gia hạn giấy phép đào đường vỉa hè

 

18

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ cây đường ph

 

19

Thủ tục Thẩm định và công nhận đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp huyện

 

20

Thủ tục Thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp huyện

 

21

Thủ tục Tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp

 

22

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

 

23

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

 

24

Thủ tục Thẩm định, đánh giá dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể và tư nhân

 

X. Lĩnh vực Thanh tra

 

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

 

2

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp huyện

 

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 

5

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 

XI. Lĩnh vực Văn hóa

 

1

Thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

 

2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

 

3

Thủ tục công nhận hoặc công nhận lại “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

 

 

PHỤ LỤC 16

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giao thông Đường bộ

1

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại

 

x

 

2

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại

 

x

 

3

Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

x

 

4

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

x

x

 

5

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do mất.

 

x

 

6

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995

x

x

 

7

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

 

x

 

8

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

 

x

 

9

Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

 

x

 

10

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do quá hạn sử dụng.

 

x

 

11

Thủ tục cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch

 

x

(sát hạch lái xe hạng A1)

12

Thủ tục cấp mới đăng ký, biển sxe máy chuyên dùng lần đầu.

 

x

 

13

Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

 

x

 

14

Thủ tục cấp đăng ký tạm thời cho xe máy chuyên dùng

 

x

 

15

Thủ tục sang tên chsở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

 

x

 

16

Thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng chuyển đến

 

x

 

17

Thủ tục đăng ký lại phương tiện (trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)

 

x

 

18

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

x

 

19

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

 

x

 

20

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

 

x

 

21

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

 

x

 

22

Thủ tục cấp đổi, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưng phương tiện thủy nội địa

 

x

 

23

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu chưa khai thác

 

x

 

24

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đang khai thác

 

x

 

25

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

x

 

26

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa do chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

x

 

27

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa do chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

x

 

28

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa do chủ phương tiện thay đổi trụ sở, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

 

x

 

29

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

x

 

30

Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

x

 

 

PHỤ LỤC 17

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

 

2

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

 

IV

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

x

x

 

2

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

x

 

3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

x

 

4

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

x

 

VI

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Thủ tục yêu cầu/ đề nghị trợ giúp pháp lý.

x

 

 

2

Thủ tục thực hiện TGPL bằng hình thức tham gia ttụng

x

x

 

3

Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đi din ngoài tố tng

x

x

 

4

Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bng hình thức kiến nghị về việc thi hành pháp luật

x

 

 

5

Thủ tục từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

 

x

 

6

Thủ tục chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác

 

x

 

7

Thủ tục Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thể thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi

x

x

 

8

Thủ tục công nhận và cấp thcộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

x

 

9

Thủ tục Chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp

x

x

 

10

Thủ tục Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

x

 

11

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

x

x

 

 

PHỤ LỤC 18

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực đầu tư trong nước

 

 

 

1

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chtrương đầu tư (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

x

 

2

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

x

 

3

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án thuộc Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

x

 

4

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

7

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

8

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chtrương đầu tư)

x

x

 

9

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

x

 

10

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

11

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

x

x

 

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

x

 

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

x

 

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

15

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

16

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

17

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

x

x

 

18

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

19

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

x

 

21

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

x

 

22

Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

x

 

II

Lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 

 

 

23

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

24

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

25

Thủ tục điều chnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

26

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

x

x

 

27

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

x

 

28

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

29

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

x

x

 

30

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

x

 

31

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

x

 

32

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

33

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

34

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

35

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

x

x

 

36

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

37

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

38

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

x

 

39

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

x

 

40

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

x

 

41

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

x

 

42

Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

x

 

43

Thủ tục góp vn, mua cổ phần, phn vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

x

x

 

III

Đầu tư bằng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

 

 

 

44

Thủ tục tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

x

 

45

Thủ tục tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

x

 

46

Thủ tục tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

x

 

47

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

x

x

 

IV

Đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ

 

 

 

48

Thủ tục thẩm định văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

x