BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 156/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CẤP I HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ/CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Vật trư nông nghiệp cấp I Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội (doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gồm các nội dung chủ yếu sau đây :

1.1. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 30/06/1999 là: 30.296.014.774 đồng (Ba mươi tỷ, hai trăm chín sáu triệu, không tăm mười bốn nghìn, bảy trăm bảy mươi tư đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 5.185.191.838 đồng (Năm tỷ, một trăm tám lăm triệu, một trăm chín mốt nghìn, tám trăm ba tám đồng).

1.2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 5.185.191.838 đồng (Năm tỷ, một trăm tám lăm triệu, một trăm chín mốt nghìn, tám trăm ba tám đồng). Tổng số vốn này chia thành 51.852 cổ phần (Năm mốt nghìn, tám trăm năm hai cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 48% vốn Điều lệ (24.852 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 42% vốn Điều lệ (22.000 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Doanh nghiệp: 10% vốn Điều lệ (5.000 cổ phần).

1.3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp là: 10.370 cổ phần (Mười nghìn, ba trăm bảy mươi cổ phần). Phần giá trị được ưu đãi là: 1.037.000.000 đồng (Một tỷ, không tăm ba bảy triệu đồng).

- Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần: 2074 cổ phần (Hai nghìn không tăm bảy tư cổ phần), trị giá: 145.180.000 đồng (Một trăm bốn lăm triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

1.4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 văn bản số 3138 TC/TCDN ngày 19 tháng 8 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2.- Chuyển Công ty Vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội thành công ty cổ phần với những đặc trưng sau:

2.1.- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản.

Tên giao dịch quốc tế : Joint Stock Import Export Company for Agricultural materials and products.

Viết tắt là: JSIMEXCAMP

2.2.- Trụ sở giao dịch đặt tại:

xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội.

2.3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản;

- Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ vật tư nông nghiệp và nông sản;

- Sản xuất, chế biến vật tư nông nghiệp và nông sản.

Điều 3.- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản và Luật công ty.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản. Từ thời điểm bàn giao, quyết định về thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư nông nghiệp cáp I Hà Nội hết hiêụ lực thi hành.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/11/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 156/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 156/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 11/11/1999
Ngày có hiệu lực 11/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 156/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close