NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUẨN Y ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15/6/2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-NHNN ngày 04/11/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc công bố giá trị doanh nghiệp Ngân hàng Công thương Việt Nan;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ngày 04/6/2009;

Xét đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Công văn số 142/CV-HĐQT-NHCT1 ngày 09/6/2009 về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại Công văn số 142/CV-HĐQT-NHCT1 ngày 09/6/2009 sau khi được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 04/6/2009 thông qua và ủy quyền sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- NHTMCP Công thương Việt Nam;
- Lưu VP, Vụ CNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/07/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1573/QĐ-NHNN năm 2009 chuẩn y điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1573/QĐ-NHNN Ngày ban hành 03/07/2009
Ngày có hiệu lực 03/07/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1573/QĐ-NHNN năm 2009 chuẩn y điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close