BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1574/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Hải quan (Phụ lục I Đính kèm);

- 07 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc lĩnh vực Hải quan (Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC I

BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Cấp Tổng cục

 

 

 

1

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan (B-BTC-047933-TT)

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 3 mục I - cấp Tổng cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

2

Thủ tục gia hạn hiệu lực của đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan (B-BTC-047909-TT)

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 4 mục 1 - cấp Tổng cục hải quan Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

II

Cấp Cục

 

 

 

3

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan (B-BTC-033641-TT)

Hải quan

Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 7 Mục I - Phần B - Cấp Tổng cục Hài quan - Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định số 821/QĐ-BTC ngày 06/04/2011

III

Cấp Chi Cục

 

 

 

4

Thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Chi cục Hải quan (B-BTC-047928-TT)

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 178 mục III - cấp Chi cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

5

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam (B-BTC-039497-TT)

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 79 Mục III - Phần B - Cấp Chi cục Hải quan - Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 821/QĐ-BTC ngày 06/04/2011

6

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng trong lãnh thổ Việt Nam

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 79 Mục III - Phần B - Cấp Chi cục Hải quan - Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 821/QĐ-BTC ngày 06/04/2011

7

Thủ tục tiếp nhận hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, vận chuyển đến cửa khẩu được chỉ định để giao trả hàng hóa cho người nhận ở nước ngoài lãnh thổ Việt Nam

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 79 Mục III - Phần B - Cấp Chi cục Hải quan - Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 821/QĐ-BTC ngày 06/04/2011

8

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu tái xuất xăng, dầu (B-BTC-045342-TT.)

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 57 Mục III - Phần B - Cấp chi cục Hải quan - Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 821/QĐ-BTC ngày 06/04/2011

 

PHỤ LỤC II

BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Cấp Tổng cục

 

 

 

1

Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hóa hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục Hải quan (B- LBTC-047916-TT)

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 5 mục I - cấp Tổng cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

II

Cấp Cục

 

 

 

2

Thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ tại Cục phải quan (B-BTC-047936-TT)

Hải quan

Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 12 Mục II - Phần B - Cấp Cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

3

Thủ tục gia hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam (tại Cục hải quan tỉnh, thành phố) (B-BTC047913-LTT)

Hải quan

Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 13 Mục II - Phần B - Cấp Cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

4

Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hóa hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố (B-BTC-047920-TT)

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 14 Mục II - Phần B - Cấp Cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

III

Cấp Chi Cục

 

 

 

5

Thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ tại Chi cục Hải quan

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 177 Mục III - Phần B - Cấp Chi cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

6

Thủ tục gia hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam (tại Chi cục phải quan tỉnh, thành phố) (B-BTC047913-TT) .

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 179 Mục III - Phần B - Cấp Chi cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

7

Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hóa hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Chi cục Hải quan (B-BTC-047922-TT)

Hải quan

Chi cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 180 Mục III - Phần B - Cấp Chi cục Hải quan - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1574/QĐ-BTC năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1574/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/07/2011
Ngày có hiệu lực 04/07/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1574/QĐ-BTC năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close