BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 158/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH HÀNG KINH DOANH CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NGŨ CỐC 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính Phủ qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 và Thông tư số 08/BKH/DN ngày 11/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định nói trên;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Bổ sung cho Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc ngành hàng kinh doanh dưới đây :
- Kinh doanh các loại đường.

Điều 2. - Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật.

Điều 3. - Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân

 


 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/11/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 158/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành hàng kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 158/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 22/11/1999
Ngày có hiệu lực 22/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 158/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành hàng kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close