BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho Văn phòng Bộ (đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-BNN-TC ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2011 chi qua Văn phòng Bộ;
Theo đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 335/KHCN-KH ngày 07/06/2011 v/v điều chỉnh vốn thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các đơn vị: Văn phòng Bộ và Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được điều chỉnh, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

ĐIỀU CHỈNH

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011
(kèm theo Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC ngày 14/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT

NỘI DUNG

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Chênh lệch

Mã số NSNN

Kho bạc

A

B

1

2

3=1-2

4

5

I

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (Loại 370-371)

140.000

140.000

0

 

 

1

Văn phòng Bộ

0

140.000

-140.000

1053631

KBNN Ba Đình

1.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

140.000

-140.000

 

 

 

Trong đó: Kinh phí không khoán

 

140.000

-140.000

 

 

2

Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III

140.000

0

140.000

1054916

KBNN Khánh Hòa

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

140.000

 

140.000

 

 

 

Trong đó: Kinh phí không khoán

140.000

 

140.000

 

 

 

Tổng cộng

140.000

140.000

0

 

 

Ghi chú:

Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III: +140.000.000 đồng, do chuyển nhiệm vụ “Hội thảo kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nhuyễn thể ở Việt Nam” (được phê duyệt tại Quyết định 381/QĐ-BNN-TC ngày 7/3/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PT nông thôn) từ Văn phòng Bộ sang.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC năm 2011 điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1585/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 14/07/2011
Ngày có hiệu lực 14/07/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC năm 2011 điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close