BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/1999/QĐ-NN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 159/1999/QĐ/NN-TCCB NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐƯỜNG PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Nhằm phối hợp giữa khâu sản xuất và khâu tiêu thụ đường, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch và Quy hoạch và Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban Điều độ sản xuất và Tiêu thụ đường phía Nam gồm thành phần dưới đây:

- Ông Cục trưởng, Trưởng ban Điều hành chương trình mía đường, Trưởng ban;

- Đại diện Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Uỷ viên;

- Đại diện Công ty TNHH mía đường quốc tế NAGARJUNA Việt Nam, Uỷ viên;

- Đại diện Tổng công ty mía đường II, Uỷ viên;

- Đại diện Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Uỷ viên;

- Đại diện Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc, Uỷ viên.

Điều 2.- Ban điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban có các nhiệm vụ sau:

1- Căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu thụ đường trên thị trường, hàng tháng tiến hành phân bổ kế hoạch bán đường cho các doanh nghiệp sản xuất đường;

2- Căn cứ vào quy định hiện hành về quản lý giá, vào tình hình giá cả trên thị trường, trình Bộ duyệt giá sàn thu gom đường và giao cho các đơn vị có trách nhiệm thu gom đường thực hiện;

3- Chỉ đạo tiêu thụ nội địa và các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu đường, thực hiện mục tiêu xuất khẩu hai trăm ngàn tấn đường năm 2000;

4- Xem xét phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp đỡ các đơn vị dự trữ đường thực hiện nhiệm vụ dự trữ và cân đối các vấn đề về tài chính;

5- Bàn với các đơn vị sản xuất kinh doanh đường ở phía Nam hình thành Quỹ hỗ trợ xuất nhập khẩu đường. Quỹ được hình thành từ các nguồn: Thuế VAT được để lại, phụ thu đầu tấn đường của các nhà máy, tiền bán các sản phẩm đường buôn lậu tịch thu được.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên của Ban Điều độ sản xuất và Tiêu thụ đường phía Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thiện Luân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/11/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 159/1999/QĐ-NN-TCCB về việc thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 159/1999/QĐ-NN-TCCB Ngày ban hành 22/11/1999
Ngày có hiệu lực 22/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 159/1999/QĐ-NN-TCCB về việc thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close