BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 16/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2000 

 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM SẢN GIA NGHĨA THÀNH CÔNG TY GIA NGHĨA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 761 TCLĐ ngày 28/10/1995 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty khai thác chế biến lâm sản Gia Nghĩa thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 11HĐQT/TCLĐ/CV ngày 13/01/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay đổi tên Công ty khai thác chế biến lâm sản Gia Nghĩa

thành Công ty Gia nghĩa.

Tên giao dịch : GIANGHIA PANY Tên viết tắt : GIANGHIA Co

Điều 2.- Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh xuất nhập khảu lâm nông sản

- Kinh doanh khách sạn; dịch vụ vật tư, máy móc,thiét bị kỹ thuật; dịch vụ du lịch và đời sống.

- San lấp mặt bằng, khai hoang trong nông lâm nghiệp ; xây dựng kênh mương thuỷ lợi, đập hồ nước

- Làm các loại đường bán thấm nhập nhựa (đường bộ đến cấp III), càu cống nhỏ; Xây dựng công trình dân dụng đến nhóm C.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.-Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty Gia Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VP, TCCB,PC

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/03/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 16/2000/QĐ-BNN-TCCB đổi tên Công ty khai thác chế biến lâm sản Gia Nghĩa thành Công ty Gia Nghĩa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 16/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 22/02/2000
Ngày có hiệu lực 08/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 16/2000/QĐ-BNN-TCCB đổi tên Công ty khai thác chế biến lâm sản Gia Nghĩa thành Công ty Gia Nghĩa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close