ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2016/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2016 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 628/TTr-SKHĐT ngày 19/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

“3. Đối với các cơ quan khác:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thể giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn làm chủ đầu tư dự án. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách của xã, phường, thị trấn thì chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Trong trường hợp này, chủ đầu tư (cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vn; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn) có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, Chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2017. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc tỉnh, huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (để đăng tải)
- Lưu: VT, XD, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND

Số hiệu 16/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lai Châu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
Mục lục

Mục lục

Close