BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại văn bản số 260/TTr-GNTT ngày 18/12/2014;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng hỗ trợ, phục vụ quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước;

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Kinh phí hoạt động được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh là: Disaster Management Center (DMC)

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Về quản lý thiên tai:

a) Tham gia xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu;

b) Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nhiệm vụ chuyên ngành về lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu theo chỉ đạo của Tổng Cục trưởng;

c) Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Chiến lược Quốc gia Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009; thực hiện các hoạt động khác liên quan đến Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Tổng hợp tình hình triển khai và đề xuất biện pháp thực hiện;

e) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ địa không gian phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng;

f) Tham gia, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan trong nước và quốc tế trong hợp tác kỹ thuật, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng;

g) Chủ trì, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

h) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

i) Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu theo phân công của Tổng cục trưởng;

j) Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

k) Tham gia trực ban phòng, chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng và Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai Trung ương.

2. Về dịch vụ kỹ thuật:

a) Tư vấn kỹ thuật các dự án, chương trình về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Tư vấn đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý của Tổng cục và quy định của pháp luật.

4. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm;

Các Phó Giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ máy tổ chức:

a) Phòng Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng;

b) Phòng Công nghệ thông tin và Địa không gian;

c) Phòng Đối tác quản lý thiên tai;

d) Phòng Đào tạo và Truyền thông;

e) Phòng Hành chính - Tài chính.

Các Phòng tại Khoản 2 Điều này có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 14/QĐ - TCTL ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Điều 5: Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Giám đốc Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tổng cục trưởng, các Phó Tổng cục trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu VT, VPTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/01/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 16/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành

Số hiệu 16/QĐ-TCTL-VP Ngày ban hành 09/01/2015
Ngày có hiệu lực 09/01/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 16/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close