ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài chính, Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong giai đoạn tiếp theo bảo đảm hoạt động giám định đáp ứng tốt các yêu cầu cảu hoạt động tố tụng, công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức, quản lý giám định tư pháp.

- Bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ và khả thi, kế thừa và phát triển những kết quả đạt được của Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp” trước đây (Đề án 258), tận dụng tốt đa kết quả và nguồn lực hiện có.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Đề án; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chống tội phạm, tham nhũng, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp;

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau; giữa các cơ quan nhà nước với cơ quan trưng cầu giám định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

a. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

b. Rà soát các văn bản có liên quan đến quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án, kiến nghị UBND tỉnh kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với Đề án, nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

2. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Đề án

a. Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Đề án cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b. Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Đề án thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

3. Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp

a. Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các quy định pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch triển khai lấy ý kiến góp ý của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương.

b. Tổ chức rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với Đề án

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo UBND tỉnh).

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2018 - 2023.

4. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm Giám định Pháp y - Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

a. Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp, rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2018 - 2023.

b. Tham mưu, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực làm giám định tư pháp

+ Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2018 - 2023.

c. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

d. Ban hành quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và một số cơ quan, tổ chức có liên quan; quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định tư pháp với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định

+ Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Theo quy chế phối hợp liên ngành của Bộ Tư pháp, quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định tư pháp với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định của Bộ Công an.

7. Một số hoạt động khác: Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; hướng dẫn, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án; sơ kết, tổng kết, đối với công tác triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo yêu cầu và tiến độ đã đề ra. Đồng thời kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ vào tính chất đặc thù và yêu cầu thực tiễn ở từng lĩnh vực có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án ở ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/05/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu 1619/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/05/2018
Ngày có hiệu lực 17/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do tỉnh Bình Định ban hành
Mục lục

Mục lục

Close