Văn bản " Quyết định 1622/QĐ-BTTTT năm 2008 về danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2013

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1622/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ VÀ DOANH NGHIỆP HOẶC NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CHIẾM THỊ PHẦN KHỐNG CHẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/05/2002;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế (Bảng kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TTTT;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet;
- Lưu: VP, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

 

DANH MỤC

 DỊCH VỤ VÀ DOANH NGHIỆP HOẶC NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CHIẾM THỊ PHẦN KHỐNG CHẾ

(Ban hành theo Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2008)

TT

Danh mục dịch vụ

Doanh nghiệp hoặc Nhóm doanh nghiệp VT chiếm thị phần khống chế (1)

Hình thức quản lý giá cước

Ghi chú

1

Dịch vụ điện thoại quốc tế

VNPT

Báo giá cước (2)

Doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

2

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước

VNPT

Báo giá cước (2)

Doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

3

Dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế

VNPT, Viettel, EVN Telecom

Đăng ký giá cước (3)

Nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

4

Dịch vụ thuê kênh riêng đường dài trong nước

VNPT, Viettel,

EVN Telecom

Báo giá cước (2)

Nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

5

Dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc

Viettel, Mobiphone, Vinaphone.

Giá SIM: Báo giá cước (2)

Cước hoà mạng: Báo giá cước (2)

Cước thuê bao: Đăng ký giá cước (3)

Cước thông tin: Đăng ký giá cước (3)

Nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

6

Dịch vụ thông tin di động mặt đất nội vùng

EVN Telecom

Đăng ký giá cước (3)

Doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế

7

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng (Leased line & ADSL)

VNPT, FPT, Viettel

Đăng ký giá cước  (3)

Nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

Ghi chú:

(1) Căn cứ Điều 11, Luật cạnh tranh:

- Doanh nghiệp có thị phần khống chế nếu có tổng thị phần từ 30% trở lên; Nhóm 02 doanh nghiệp có thị phần khống chế nếu có tổng thị phần từ 50% trở lên; Nhóm 03 doanh nghiệp có thị phần khống chế nếu có tổng thị phần từ 65% trở lên.

(2) Báo giá cước: Doanh nghiệp tự ban hành quyết định giá cước đối với dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp và gửi báo giá tới Bộ BTTTT theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ TTTT.

(3) Đăng ký giá cước: Doanh nghiệp tự quy định giá cước và đăng ký giá cước với Bộ TTTT theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ TTTT.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT năm 2008 về danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1622/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 29/10/2008
Ngày có hiệu lực 29/10/2008 Ngày hết hiệu lực 01/01/2013
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT năm 2008 về danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close