Văn bản "Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/11.2014

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1641/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt nam.

Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nhân lực ở trình độ cao: đào tạo theo các chuyên ngành và chuyên đề, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, phát triển năng lực nghiên cứu - triển khai, tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới, sản phẩm mới, nâng cao trình độ quản lý và cải tiến quy trình sản xuất phần mềm và nội dung thông tin số; đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; cung cấp dịch vụ tư vấn về thiết kế phần mềm và nội dung thông tin số, tư vấn về xây dựng, thẩm định, quản lý và đánh giá hiệu quả các dự án công nghệ thông tin; tham gia hợp tác nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số; các dịch vụ tư vấn có liên quan khác.

Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các chi nhánh đặt tại các địa phương.

Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: ICT Training and Service Center (viết tắt là: ICT TSC)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

1. Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực ở trình độ cao, đào tạo theo theo chuyên đề, hướng tới phát triển năng lực nghiên cứu - triển khai, tiếp nhận các công nghệ mới, sản phẩm mới, nâng cao trình độ quản lý và cải tiến quy trình sản xuất phần mềm và nội dung số, đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông;

2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông có liên quan đến phần mềm và nội dung thông tin số;

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về xây dựng và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế và thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dịch vụ quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu, nghiệm thu sản phẩm, giám sát thi công, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

4. Nghiên cứu - phát triển và kinh doanh các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số;

5. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phân cấp của Viện trưởng;

7. Tổ chức đào tạo và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3.  Tổ chức bộ máy

Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Kế hoạch - Đào tạo

- Phòng Hợp tác - Dịch vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Giám đốc Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 5;
Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
UBND, Công an: TP. Hà nội;
Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà nội, TP.HCM;
Cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Lưu: VT,TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/11/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1641/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày có hiệu lực 31/10/2008 Ngày hết hiệu lực 24/11/2014
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close