NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1649/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THANH TRA HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Vụ III) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng để trình cấp có thẩm quyền quyết định chế độ, quy định về: thanh tra, kiểm tra hành chính; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng.

2. Giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, định kỳ quý, 6 tháng, năm về công tác thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tội phạm theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao.

5. Kiến nghị Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra vi phạm pháp luật.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

7. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng.

8. Tổ chức tiếp dân theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

9. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức trong Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

10. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tội phạm thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

11. Quản lý và lưu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính.

2. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tội phạm.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quy định.

Điều 4. Lãnh đạo điều hành

1. Lãnh đạo Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng là Vụ trưởng. Giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Vụ được quy định tại Điều 2 và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ;

b) Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác của Vụ;

c) Được ký các giấy tờ, văn bản hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

d) Đề xuất với Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật;

đ) Quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức của Vụ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Vụ trưởng:

a) Chấp hành sự phân công của Vụ trưởng; giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

b) Ký thay Vụ trưởng trên một số giấy tờ, văn bản hành chính và nghiệp vụ theo sự phân công của Vụ trưởng;

c) Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được ủy nhiệm (bằng văn bản) thay mặt Vụ trưởng điều hành, giải quyết các công việc của Vụ, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết và phải báo cáo lại khi Vụ trưởng có mặt.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 3, Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Lưu VP, TCCB1.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu  

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/08/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1649/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 1649/QĐ-NHNN Ngày ban hành 14/07/2009
Ngày có hiệu lực 01/08/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1649/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close