BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thực hiện quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành theo Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Kế hoạch được ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời nhằm đảm bảo việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ Tài chính được thực hiện thống nhất.

2. Yêu cầu

- Xây dựng, áp dụng các quy trình giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Bộ; phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân và nhân dân.

- Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; được tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (dưới đây gọi tắt là tiêu chuẩn ISO). Đối với các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương đến ngày 31/12/2012 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do Bộ Tài chính ban hành.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO.

1. Phạm vi áp dụng

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tập trung vào các quy trình giải quyết toàn bộ công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và các doanh nghiệp (theo kết quả thực hiện Đề án 30); quy trình xử lý công việc và các hoạt động quản lý nội bộ, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Đối tượng thực hiện

Các đối tượng thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được căn cứ theo Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính gồm các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ Nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Cụ thể bao gồm những đối tượng sau: (i) Tổng cục thuế, (ii) Tổng cục Hải quan, (iii) Ủy ban chứng khoán Nhà nước, (iv) Kho bạc Nhà nước, (v) Tổng cục Dự trữ Nhà nước, (vi) Khối cơ quan Bộ Tài chính (Văn phòng; Cục Quản lý giá; Cục Quản lý công sản; Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại; Vụ Tài chính ngân hàng; Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hành chính sự nghiệp; Vụ Đầu tư, Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Hợp tác quốc tế; Ngân sách Nhà nước; Tin học; Chính sách thuế).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN TRIỂN KHAI

1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại đơn vị (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và khối cơ quan Bộ Tài chính). Ban Chỉ đạo triển khai ISO gồm các thành viên: (i) Lãnh đạo đơn vị là Trưởng ban, (ii) thủ trưởng bộ phận thường trực làm Phó trưởng ban thường trực (iii) thủ trưởng các bộ phận liên quan tại đơn vị là thành viên. Riêng khối cơ quan Bộ thì Chánh Văn phòng Bộ làm trưởng ban, Lãnh đạo Vụ Pháp chế làm Phó trưởng ban; lãnh đạo các đơn vị làm thành viên.

Ban chỉ đạo có thể thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các đơn vị. Tổ giúp việc có vai trò tập hợp các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động tài chính của các đơn vị thuộc Bộ; cộng tác với cơ quan tư vấn về các vấn đề đào tạo, xây dựng và áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; biên tập và viết các thủ tục theo sự hướng dẫn của tư vấn; phối hợp với ban chỉ đạo để hướng dẫn triển khai và áp dụng các thủ tục; hiệu chỉnh và soát xét chất lượng các thủ tục; phối hợp với các bộ phận, phòng ban trong cơ quan để ban hành, triển khai thực hiện hệ thống, đào tạo cán bộ, công chức để hiểu rõ về hệ thống đang thực hiện và các công việc khác.

Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên của Ban chỉ đạo.

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại đơn vị mình, trong đó xác định cụ thể phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO là toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (căn cứ vào kết quả thực hiện Đề án 30); các hoạt động nội bộ, hoạt động cụ thể khác của đơn vị.

3. Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn và ký hợp đồng với tổ chức chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-KHCN ngày 25/2/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động tư vấn, đánh giá chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn tổ chức tư vấn và tổ chức chứng nhận; ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức tư vấn và tổ chức chứng nhận theo quy định của pháp luật.

4. Đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng.

Ban chỉ đạo triển khai ISO phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của đơn vị. Căn cứ tiêu chuẩn ISO, các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và thực trạng hoạt động của đơn vị, tổ chức tư vấn cùng Ban chỉ đạo triển khai ISO tại các đơn vị kiến nghị các nội dung liên quan đến việc thiết kế các quy trình xử lý công việc phù hợp với tiêu chuẩn ISO và hoạch định các công việc cần triển khai để đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn và phù hợp với thực tế.

5. Đào tạo về tiêu chuẩn ISO và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu

Ban chỉ đạo triển khai ISO phối hợp với tổ chức Tư vấn tổ chức tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin về mô hình quản lý chất lượng, phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO; hướng dẫn cách thức soạn thảo các quy trình, văn bản, tài liệu để đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

6. Soạn thảo hệ thống tài liệu ISO

Theo danh mục tài liệu và kế hoạch phân công viết quy trình đã được Tổ trưởng Ban chỉ đạo triển khai ISO phê duyệt, tổ chức tư vấn sẽ trực tiếp làm việc với các cán bộ được phân công để tư vấn cụ thể cách thức xây dựng từng quy trình; các quy trình phải đảm bảo các nội dung về chính sách - mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, các quy trình quản lý (quy trình tác nghiệp và quy trình hỗ trợ), các hướng dẫn công việc, các biểu mẫu.

Ban chỉ đạo triển khai ISO của đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với những tài liệu nêu trên để đảm bảo chất lượng các tài liệu và sự đồng thuận trong đơn vị trước khi chính thức đưa vào áp dụng.

Ban chỉ đạo triển khai ISO trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành để áp dụng chính thức.

7. Triển khai áp dụng

Sau khi các quy trình được cấp có thẩm quyền ký, ban hành, Ban chỉ đạo triển khai ISO của đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn tổ chức phổ biến bộ tài liệu quản lý (văn bản, quy trình làm việc) và phương pháp áp dụng cho từng bộ phận, cán bộ, công chức liên quan để thực hiện thống nhất.

Trong thời gian áp dụng, Ban chỉ đạo triển khai ISO của đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn thường xuyên kiểm tra, rà soát việc áp dụng; hướng dẫn và giải thích để việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện có hiệu quả.

8. Đánh giá Hệ thống ISO

Hệ thống quản lý chất lượng cần phải được đơn vị đánh giá để duy trì và cải tiến.

Các cán bộ đánh giá nội bộ của cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành đánh giá chất lượng từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất là 03 tháng. Theo đó, (i) lần thứ nhất, tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá, cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị quan sát; (ii) các lần đánh giá sau, cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức tư vấn.

Cán bộ đánh giá nội bộ là các thành viên của Ban chỉ đạo triển khai ISO hoặc các cán bộ quản lý, chuyên viên có liên quan đến việc áp dụng quy trình chất lượng. Cán bộ đánh giá nội bộ phải được tổ chức tư vấn đào tạo để có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ tại đơn vị, đồng thời hiểu và tổ chức tốt hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ để đảm bảo duy trì được hệ thống chất lượng sau này.

Sau mỗi đợt đánh giá, phải chỉ ra được các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Các bộ phận liên quan có trách nhiệm khắc phục triệt để những tồn tại này. Trên cơ sở những hành động khắc phục sẽ dần dần hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng.

9. Cấp Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Đơn vị làm việc với tổ chức chứng nhận, yêu cầu tổ chức Chứng nhận tiến hành đánh giá; yêu cầu tổ chức này đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

10. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận

Các đơn vị sau khi được chấp chứng nhận, có trách nhiệm duy trì Hệ thống quản lý có hiệu lực; thường xuyên, định kỳ tiến hành các hoạt động theo dõi, đo lường, cập nhật tất cả các tài liệu quản lý.

Các đơn vị thiết lập kênh thông tin với tổ chức tư vấn để kịp thời trợ giúp và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO, nhằm đảm bảo Hệ thống luôn hoạt động có hiệu quả.

11. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, nâng cao nhận thức về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

1.1. Khối các Tổng cục thuộc Bộ

Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung của Bộ Tài chính đã được công bố, ban hành.

Các cơ quan (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ, Ủy ban chứng khoán) có ngành dọc tại địa phương thì phải lập kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cụ thể cho từng cơ quan (Khối Văn phòng, cấp Cục và tương đương).

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tất cả các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do Bộ Tài chính ban hành.

1.2. Khối cơ quan Bộ Tài chính

a) Giai đoạn năm 2011: Lựa chọn, đề xuất triển khai việc xây dựng và áp dụng thí điểm tại một số đơn vị sau: Văn phòng Bộ, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ thi đua - khen thưởng; Cục Quản lý công sản; Cục Tài chính doanh nghiệp.

b) Giai đoạn năm 2012: Triển khai xây dựng và áp dụng tại tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

2. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

- Thành lập Tổ giúp việc (nếu cần);

- Lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo tiến độ quy định tại khoản 1 Phần này, trình Bộ xem xét, quyết định;

- Thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc nêu tại Phần II ở đơn vị mình;

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức tư vấn, tổ chức đánh giá theo quy định của pháp luật;

- Thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ để kiểm soát quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị;

- Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tổ chức, thực hiện chế độ báo cáo Bộ (qua Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tại cơ quan Bộ Tài chính) về tiến độ và kết quả thực hiện của đơn vị như sau:

+ Danh sách Ban chỉ đạo triển khai ISO;

+ Kế hoạch triển khai xây dựng ISO;

+ Hệ thống tài liệu quản lý của các cơ quan, đơn vị sau khi được phê duyệt;

+ Bản sao giấy chứng nhận;

+ Báo cáo đánh giá nội bộ hàng năm;

+ Báo cáo đánh giá theo dõi của tổ chức Chứng nhận.

b) Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Trình Bộ thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo khối cơ quan Bộ Tài chính tại Văn phòng Bộ.

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Tổ giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Chủ động thực hiện công việc được phân công

c) Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tại khối cơ quan Bộ Tài chính:

- Xác định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính.

- Căn cứ vào Kế hoạch của Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho đơn vị mình. Danh mục thủ tục hành chính phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng căn cứ vào kết quả của việc thực hiện Đề án 30 của Bộ. Đây là công việc bắt buộc phải triển khai theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

- Tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;

- Chuẩn bị nội dung và trình Trưởng Ban chỉ đạo về việc tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

d) Cục tin học và thống kê tài chính

Cập nhật và phổ biến các thông tin có liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 thông qua website của Bộ để các đơn vị có liên quan cập nhật thông tin và thực hiện đúng tiến độ đề ra.

e) Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động này.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí cho hoạt động này. Kinh phí dành cho việc triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được thực hiện theo quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý Tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị có tài khoản riêng chủ động lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị không có tài khoản riêng lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của Bộ.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1652/QĐ-BTC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1652/QĐ-BTC Ngày ban hành 12/07/2011
Ngày có hiệu lực 12/07/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1652/QĐ-BTC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close