NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1653/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, quản lý tài sản, tài chính; thực hiện công tác hành chính, văn thư và lưu trữ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chương trình, kế hoạch công tác của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng tổng hợp, điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; cụ thể:

a) Xây dựng chương trình công tác định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và dài hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt;

b) Thông báo chương trình công tác đã được phê duyệt tới các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để thực hiện;

c) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện chương trình công tác đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt;

d) Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

2. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

a) Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

b) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân cấp, ủy quyền;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tội phạm, phòng, chống rửa tiền;

d) Lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định và thẩm quyền.

3. Làm đầu mối giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc tổng hợp kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Làm đầu mối tiếp nhận và khai thác nguồn tài trợ của nước ngoài và tổ chức quốc tế phục vụ nhiệm vụ phát triển Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

5. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

a) Quản lý, sử dụng con dấu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, dấu tên của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và các Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, dấu bảo mật và các loại dấu hành chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp nhận, kiểm tra về mặt thể thức, thủ tục ban hành các văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

c) Làm thủ tục nhập cảnh cho đoàn khách quốc tế đến làm việc; hộ chiếu, thị thực xuất cảnh cho các đoàn công tác của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đi công tác ở nước ngoài.

6. Giúp Chánh Thanh tra giám sát thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; làm đầu mối tiếp khách đến giao dịch; phối hợp các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tổ chức hội thảo, hội nghị, giao ban.

7. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

8. Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở và bảo đảm trật tự, kỷ cương và thực hiện quy chế làm việc của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

9. Phối hợp với các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo dõi thi đua và việc chấp hành kỷ luật lao động.

10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện, phương tiện vật chất cần thiết (sửa chữa, mua sắm công cụ lao động, văn phòng phẩm, bố trí nơi làm việc…) phục vụ cho các hoạt động tại trụ sở của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

11. Bảo đảm các kinh phí cần thiết phục vụ cho các hoạt động (lập dự án kinh phí, hạn mức và sử dụng kinh phí, báo cáo chi tiêu…) của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo chế độ quy định.

12. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài vụ, chế độ tiền lương và phụ cấp, các loại bảo hiểm, tổ chức chăm lo đời sống vật chất… cho cán bộ tại trụ sở của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định.

13. Tổ chức kiểm soát đối với các khoản chi tiêu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm bảo đảm đúng chế độ quy định.

14. Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai…

15. Quản lý, sử dụng tài sản được giao của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổng hợp.

2. Phòng Tổ chức, nhân sự.

3. Phòng Hành chính, quản trị.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quy định.

Điều 4. Lãnh đạo điều hành

1. Lãnh đạo Văn phòng là Chánh Văn phòng. Giúp việc Chánh Văn phòng có một số Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Văn phòng:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng được quy định tại Điều 2 và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng;

b) Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác của Văn phòng;

c) Được ký các giấy tờ, văn bản hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

d) Đề xuất với Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật;

đ) Quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chánh Văn phòng:

a) Chấp hành sự phân công của Chánh Văn phòng; giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

b) Ký thay Chánh Văn phòng trên một số giấy tờ, văn bản hành chính và nghiệp vụ theo sự phân công của Chánh Văn phòng;

c) Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được ủy nhiệm (bằng văn bản) thay mặt Chánh Văn phòng điều hành, giải quyết các công việc của Văn phòng, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết và phải báo cáo lại khi Chánh Văn phòng có mặt.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 3, Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Lưu VP, TCCB1.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu  

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/08/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1653/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 1653/QĐ-NHNN Ngày ban hành 14/07/2009
Ngày có hiệu lực 01/08/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1653/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close