BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 166/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ quyết định số 68/NN-TCCB/QĐ ngày 8/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm ( nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ) thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I ;
Căn cứ Giấy phép hoạt động ngành in số 95/GP-IN ngày 03/12/1999 của Cục trưởng Cục Xuất bản ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam tại văn bản số 486/RQ-TCCB/CV ngày 16/8/1999 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I, thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam như sau :

- Sản xuất các loại bao bì .

- In trên bao bì và nhãn hiệu hàng hoá do Công ty sản xuất .

Điều 2.- Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép hoạt động với các cơ quan có thẩm quyền theo qui định hiện hành của Nhà nước và hoạt động đúng pháp luật.

Điều 3.-Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/12/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 166/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 166/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 14/12/1999
Ngày có hiệu lực 14/12/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 166/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close