NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1666/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ VÀO DANH MỤC GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các ngân hàng thương mại được sử dụng trái phép Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ khả năng thanh khoản trong trường hợp ngân hàng thương mại đã sử dụng hết giấy tờ có giá cấp I và II theo quy định tại Quyết định số 441/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về danh mục, thứ tự ưu tiên, tỷ lệ giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tính theo mệnh giá. Giá trị trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm quyết định cho vay.

Điều 3. Căn cứ mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định số tiền cho vay. Giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tối thiểu bằng 105% số tiền vay.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ TD (5)

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/07/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1666/QĐ-NHNN năm 2009 bổ sung trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1666/QĐ-NHNN Ngày ban hành 16/07/2009
Ngày có hiệu lực 16/07/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1666/QĐ-NHNN năm 2009 bổ sung trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close