ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 78/TTr-STP ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính thời điểm có hiệu lực của các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (có Phụ lục kèm theo).

Lý do: Không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một nội dung không tách rời của các Quyết định được đính chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU; TT.HĐND;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm TH-CB;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT, NC (QĐ 32).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

ĐÍNH CHÍNH THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 1669/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Nội dung đã ban hành

Nội dung đính chính

1

01/2017/QĐ-UBND

09/01/2017

Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2017

2

05/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa trung tâm phát triển quỹ đt, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, y ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2017

3

06/2017/QĐ-UBND

24/01/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2017

4

10/2017/QĐ-UBND

28/02/2017

Bãi bỏ Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 và Quyết đnh số 37/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017

5

11/2017/QĐ-UBND

9/3/2017

Quy định một số nội dung chi đối với công chức phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2017

6

12/2017/QĐ-UBND

21/03/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017

7

13/2017/QĐ-UBND

22/03/2017

Bãi bỏ quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017

8

14/2017/QĐ-UBND

24/03/2017

Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017

9

15/2017/QĐ-UBND

11/4/2017

Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017

10

16/2017/QĐ-UBND

13/04/2017

Bãi bỏ quyết định số 23/2003/QĐ-UBND ngày 19/3/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2017

11

19/2017/QĐ-UBND

21/4/2017

Ban hành quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017

12

22/2017/QĐ-UBND

30/5/2017

Bãi bỏ Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2017

13

23/2017/QĐ-UBND

05/6/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cấu tổ chức của Đài PTTH tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, ktừ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017

14

24/2017/QĐ-UBND

05/6/2017

Ban hành quy định thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017

15

25/2017/QĐ-UBND

05/6/2017

Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành NN&PTNT

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1669/QĐ-UBND năm 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực của Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu 1669/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Phước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1669/QĐ-UBND năm 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực của Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close