ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2002/QĐ-UB NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ NỐI DÀI ĐẾN LỘ 91B THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1997/TTr-SXD ngày 22 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 89/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến lộ 91B thành phố Cần Thơ.

Điều 2.

Trong thời gian quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều chưa được phê duyệt, việc quản lý về xây dựng tại khu vực này được thực hiện như sau:

1. Phần diện tích thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Bắc (Khu A): Trung tâm III thuộc phường An Hòa, An Bình (nay là phường An Khánh, quận Ninh Kiều và phường An Thới, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2005 vẫn tiếp tục quản lý theo quy hoạch được duyệt.

2. Đối với các dự án, công trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thống nhất để thực hiện trước khi đồ án quy hoạch được bãi bỏ thì tiếp tục thực hiện theo các văn bản đã ban hành.

3. Đối với các khu vực còn lại tùy theo chức năng công trình khi thiết kế xây dựng phải đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành; đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy; phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Điều 3.

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều triển khai Quyết định này đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu quy hoạch để biết, thực hiện theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng cập nhật trong quá trình lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và các ngành có liên quan cập nhật quyết định này trong quá trình quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1677/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 89/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến lộ 91B thành phố Cần Thơ

Số hiệu 1677/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Cần Thơ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1677/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 89/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến lộ 91B thành phố Cần Thơ
Mục lục

Mục lục

Close