BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 169/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP TRỰC THUỘC THANH TRA BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 15 NN-TCCB/QĐ ngày 6/01/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ tại công văn số 51 TTr ngày 24/3/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2.- Giao cho Chánh Thanh tra Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Phòng Hành chính - Tổng hợp (trong biên chế của Thanh tra đã được Bộ giao).

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 169/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 169/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 21/12/1999
Ngày có hiệu lực 05/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 169/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close