BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1693/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kiểm định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông, thực hiện chức năng kiểm định chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin trên phạm vi 28 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái.

Trung tâm Kiểm định có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Kiểm định có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông trên địa bàn hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

3. Chủ trì đề xuất, tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm định chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin áp dụng trong nội bộ Cục và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện quy trình;

4. Chủ trì tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo số liệu liên quan đến kiểm định chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện;

5. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến kiểm định chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin, quản lý và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu;

6. Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin; Tham gia xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật;

7. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các nguồn thu khác từ hoạt động của Trung tâm  theo quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp của Cục trưởng;

8. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kiểm định chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin;

9. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục;

10. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục;

11. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp của Cục trưởng;

12. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến kiểm định chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin; tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng của Trung tâm theo các quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phân cấp của Cục trưởng; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Kiểm định có Giám đốc, các Phó giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Các phòng:

- Phòng Kiểm định

- Phòng Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng quyết định. Mối quan hệ công tác giữa các phòng do Giám đốc quy định.

Biên chế công chức, viên chức, số lượng lao động của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1192/QĐ-BBCVT ngày 28/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội;
- Ngân hàng, Kho bạc, Công an TP. Hà Nội;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TT và TT;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT;
- Lưu VT, TCCB, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/11/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1693/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1693/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 11/11/2008
Ngày có hiệu lực 11/11/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1693/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close