ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 11 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 56 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành, gồm: 52 Quyết định; 04 Chỉ thị (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh;
- Phòng Công báo - Tin học, VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh)

Stt

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

QUYẾT ĐỊNH

I

Lĩnh vực y tế

1

Quyết định

403/QĐ-UBND

28/09/1995

Quy định về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

2

Quyết định

02/2005/QĐ-UBND

01/10/2005

Về việc quy định tạm thời việc chuyển nhiệm vụ chi trả đối với cán bộ y tế cơ sở

II

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Quyết định

82/2002/QĐ-UBND

12/09/2002

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002-2010 và định hướng đến 2020

III

Lĩnh vực Thuế

1

Quyết định

251/QĐ-UBND

14/4/2000

Quy định mức giá thuế đất nuôi trồng thủy sản

2

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

09/05/2007

Về việc điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà đất, đất ở đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm -thành phố Thái Bình

IV

Lĩnh vực Giao thông vận tải

1

Quyết định

397/QĐ-UBND

25/8/1995

Quy định quản lý sửa chữa đường giao thông nông thôn

2

Quyết định

95/QĐ-UBND

14/3/1996

Quy định về bề rộng đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3

Quyết định

1737/QĐ-UBND

30/6/2003

Phân luồng giao thông trên địa bàn thị xã Thái Bình

V

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND

17/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

VI

Lĩnh vực Tài chính

1

Quyết định

1169/2000/QĐ-UBND

23/10/2000

Về việc quy định một số chế độ, chính sách tạm thời đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thái Bình

2

Quyết định

2575/QĐ-UBND

10/9/2002

Giá thu các hoạt động dịch vụ từ bến xe, bến sông

3

Quyết định

968/QĐ-UBND

25/4/2003

Quy định mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra xã, phường

4

Quyết định

1996/2003/QĐ-UBND

13/8/2003

Về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá bán đấu giá tài sản thuộc vốn đánh bắt xa bờ

5

Quyết định

11/2005/QĐ-UBND

24/01/2005

Về việc huy động quỹ dự trữ của tỉnh

6

Quyết định

80/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng vốn XSKT

7

Quyết định

3105/QĐ-UBND

29/12/2006

Ban hành mức thu phí và lệ phí

8

Quyết định

1776/QĐ-UBND

08/03/2012

Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

9

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

21/8/2012

Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao

10

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND

17/11/2014

Về việc bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

VII

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

1

Quyết định

631/QĐ-UBND

26/12/1995

Phê duyệt quy chế hoạt động của hội đồng liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh

2

Quyết định

10/2002/QĐ-UBND

27/2/2002

Chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp

3

Quyết định

86/2002/QĐ-UBND

30/12/2002

Cấp giấy phép đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà Khu phố số 1, khu dân cư đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình

4

Quyết định

25/2004/QĐ-UBND

25/02/2004

Về việc cấp phép đầu tư dự án xây dựng Khu phố 5, khu đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình

5

Quyết định

41/2004/QĐ-UBND

05/12/2004

Về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Kỳ Bá - thị xã Thái Bình

6

Quyết định

55/2004/QĐ-UBND

06/07/2004

Về việc phê chuẩn quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

7

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao và giá trị sản xuất đạt 50 triệu đồng/ha/năm trở lên

8

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

14/8/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp Mỹ Xuyên - huyện Thái Thụy

9

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

09/07/2010

Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015

10

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

31/5/2011

Ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Bình

11

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

06/03/2011

Về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

16/8/2011

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015

13

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

02/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

11/07/2013

Về việc bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

VIII

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Quyết định

1042/QĐ-UBND

08/09/1999

Thành lập Trạm Kiểm dịch động vật cầu Nghìn Quỳnh Phụ

2

Quyết định

1257/QĐ-UBND

28/9/1999

Thành lập các trạm kiểm soát động vật tại các đầu mối giao thông trong tỉnh

3

Quyết định

104/2003/QĐ-UBND

14/4/2003

Thành lập Trạm Khuyến nông thị xã Thái Bình

4

Quyết định

96/2004/QĐ-UBND

10/11/2004

Về việc đổi tên Ban quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

IX

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Quyết định

657/2001/QĐ-UBND

09/04/2001

Quy định tạm thời việc sử dụng quỹ, kết dư hàng năm bảo hiểm y tế học sinh

2

Quyết định

81/2002/QĐ-UBND

18/11/2002

Thực hiện chế độ BHXH và BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

3

Quyết định

84/2002/QĐ-UBND

18/12/2002

Đóng BHXH và BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

4

Quyết định

38/2005/QĐ-UBND

14/4/2005

Về việc thành lập Trung tâm tin học ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Quyết định

42/2005/QĐ-UBND

19/4/2005

Về việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài công lập hưởng BHXH và BHYT

X

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Quyết định

292/QĐ-UBND

03/01/1999

Quy định về quản lý và sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

2

Quyết định

303/2003/QĐ-UBND

23/6/2003

Cơ chế hỗ trợ cho các hộ vay vốn dự án tín dụng xóa đói, giảm nghèo Việt Đức

3

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

05/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình

XI

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

Quyết định

373/2003/QĐ-UBND

24/9/2003

Ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV01/2003 rau an toàn - yêu cầu chất lượng

2

Quyết định

3336/QĐ-UBND

16/12/2003

Về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV02-2003 tơ vàng thủ công - yêu cầu kỹ thuật

3

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình

4

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thái Bình

5

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình

6

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Bình

CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

24/2000/CT-UBND

10/09/2000

Về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

2

Chỉ thị

18/2002/CT-UBND

08/02/2002

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí

3

Chỉ thị

09/2004/CT-UBND

26/3/2004

Về việc tăng cường thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

4

Chỉ thị

08/CT-UBND

28/3/2014

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, quản lý công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ, bão năm 2014

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu 17/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thái Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close