BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1701/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-BNN-TC ngày 13/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-BNN-TCTL ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề cương, nội dung các hoạt động truyền thông thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Xét tờ trình số: 294/Ttr-NS ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên Thông tấn xã Việt Nam thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQGNS và VSMTNT năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với tổng kinh phí 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), trong đó:

- Tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên truyền hình Thông tấn xã Việt Nam: 100.000.000 đồng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức triển khai thực hiện, quyết toán các nội dung theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Giám trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-BNN-TC ngày 01/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Xây dựng và phát sóng 04 phóng sự truyền hình về nước sạch và VSMTNT

Thời lượng phát sóng: 04 phút/phóng sự

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Viết kịch bản

Phóng sự

1

4.000.000

4.000.000

2

Đạo diễn

Phóng sự

1

4.000.000

4.000.000

3

Băng DVC (nháp, dựng)

chiếc

2

500.000

1.000.000

4

Quay phim

Người

1

2.000.000

2.000.000

5

Kỹ thuật hình

Người

1

2.000.000

2.000.000

6

Thiết bị

Phóng sự

1

3.000.000

3.000.000

7

Âm thanh

Người

1

2.000.000

2.000.000

8

Đọc lời bình

Phóng sự

1

2.000.000

2.000.000

9

Kỹ thuật dựng

Người

1

3.000.000

3.000.000

10

Hoàn thiện, lên sóng

Phóng sự

1

2.000.000

2.000.000

 

Kinh phí 01 chương trình

 

 

 

25.000.000

Tổng kinh phí 04 chương trình

 

 

 

100.000.000

Bằng chữ: Một trăm triệu đồng./.

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1701/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1701/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 01/11/2011
Ngày có hiệu lực 01/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1701/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close