BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1704/2006/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU KIÊN GIANG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ "đồng ý việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Thủy sản và đặt tại tỉnh Kiên Giang" tại Công văn số 305/VPCP-KG ngày 17/01/2006 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Trường Đại học Thủy sản tại Tờ trình số 507/ĐHTS ngày 21/01/2005 về việc thành lập Phân hiệu tại Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản.

Điều 2. Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản là cơ sở đào tạo đại học thuộc Trường Đại học Thủy sản, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản có nhiệm vụ:

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trong lĩnh vực Thủy sản.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc thành lập một trường đại học ở Kiên Giang sau này.

Điều 4. Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản do Trường Đai học Thủy sản trực tiếp quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Đại học Thủy sản tạo mọi điều kiện để Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Minh Hiển

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/05/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1704/QĐ-BGDĐT năm 2006 về việc thành lập Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1704/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 06/04/2006
Ngày có hiệu lực 05/05/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1704/QĐ-BGDĐT năm 2006 về việc thành lập Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close